Tutorial 2x Đặt tiêu đề chủ đề trung tâm (và thông tin tác giả chủ đề & ngày) cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,688
Đặt tiêu đề chủ đề trung tâm (và thông tin tác giả chủ đề & ngày) cho XenForo 2

Lưu ý: Tiêu đề sẽ tự động căn chỉnh sang trái nếu độ dài của nó quá dài cho một dòng.

[Bước 1] Sửa đổi phần đầu của template "thread_view":
Thay:
Mã:
<xf:h1>{{ prefix('thread', $thread) }}{$thread.title}</xf:h1>

Bằng:
Mã:
<xf:h1>{$thread.title}</xf:h1>

Thêm:
Mã:
<span>{{ prefix('thread', $thread) }}</span>

Vào giữa:
Mã:
<xf:description meta="false">

Và:
Mã:
<ul class="listInline listInline--bullet">

Điều này làm cho 5 dòng đầu tiên của template "thread_view" trông như sau:
Mã:
<xf:title page="{$page}">{{ prefix('thread', $thread, 'escaped') }}{$thread.title}</xf:title>
<xf:h1>{$thread.title}</xf:h1>

<xf:description meta="false">
  <span>{{ prefix('thread', $thread) }}</span>
  <ul class="listInline listInline--bullet">

[Bước 2] Thêm nội dung sau vào "Extra.less":
Mã:
[data-template="thread_view"]{
  .p-body-header .p-title .p-title-value {margin: 0 auto 5px auto; font-weight: @xf-fontWeightHeavy;}
  .p-body-header .p-description {display:flex;justify-content:center;align-items: center;.label{margin-right:5px; font-size: @xf-fontSizeSmaller;}}
  @media (max-width: @xf-responsiveWide) {.p-title-value{font-size: @xf-fontSizeLarger;}}
}

Demo:

1588665060739.png


1588665074711.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

BANHGAO

Private
Tham gia
31/05/2021
Bài viết
25
Được Like
1
Line 467: Syntax error - Template Name: public:thread_view
 

BANHGAO

Private
Tham gia
31/05/2021
Bài viết
25
Được Like
1
HTML:
<xf:title page="{$page}">{{ prefix('thread', $thread, 'escaped') }}{$thread.title}</xf:title>
<xf:h1>{$thread.title}</xf:h1>

<xf:description meta="false">
  <span>{{ prefix('thread', $thread) }}</span>
  <ul class="listInline listInline--bullet">

<xf:if is="!$thread.isSearchEngineIndexable()">
  <xf:head option="metaNoindex"><meta name="robots" content="noindex" /></xf:head>
</xf:if>

<xf:description meta="false">
  <ul class="listInline listInline--bullet">
    <li>
      <xf:fa icon="fa-user" title="{{ phrase('thread_starter')|for_attr }}" />
      <span class="u-srOnly">{{ phrase('thread_starter') }}</span>

      <xf:username user="{$thread.User}" defaultname="{$thread.username}" class="u-concealed" />
    </li>
    <li>
      <xf:fa icon="fa-clock" title="{{ phrase('start_date')|for_attr }}" />
      <span class="u-srOnly">{{ phrase('start_date') }}</span>

      <a href="{{ link('threads', $thread) }}" class="u-concealed"><xf:date time="{$thread.post_date}" /></a>
    </li>
    <xf:if is="$xf.options.enableTagging AND ($thread.canEditTags() OR $thread.tags)">
      <li>
        <xf:macro template="tag_macros" name="list"
          arg-tags="{$thread.tags}"
          arg-tagList="tagList--thread-{$thread.thread_id}"
          arg-editLink="{{ $thread.canEditTags() ? link('threads/tags', $thread) : '' }}" />
      </li>
    </xf:if>
  </ul>
</xf:description>

<xf:set var="$fpSnippet" value="{{ snippet($firstPost.message, 0, {'stripBbCode': true}) }}" />

<xf:macro template="metadata_macros" name="metadata"
  arg-description="{$fpSnippet}"
  arg-shareUrl="{{ link('canonical:threads', $thread) }}"
  arg-canonicalUrl="{{ link('canonical:threads', $thread, {'page': $page}) }}" />

<xf:page option="ldJsonHtml">
  <xf:extension name="structured_data_extra_params" value="{{ [] }}" />
  <xf:extension name="structured_data">
    <xf:set var="$ldJson"
      value="{{ $thread.getLdStructuredData($firstPost, $page, extension_value('structured_data_extra_params')) }}"
    />
    <xf:if is="$ldJson">
      <script type="application/ld+json">
        {$ldJson|json(true)|raw}
      </script>
    </xf:if>
  </xf:extension>
</xf:page>

<xf:extension name="content_top"></xf:extension>
<!--[XF:content_top]-->

<xf:if is="$pendingApproval">
  <div class="blockMessage blockMessage--important">{{ phrase('content_submitted_displayed_pending_approval') }}</div>
</xf:if>

<xf:if is="$thread.prefix_id">
  <xf:if contentcheck="true">
    <div class="blockMessage blockMessage--alt blockMessage--small blockMessage--close">
      <xf:contentcheck>{{ prefix_description('thread', $thread.prefix_id) }}</xf:contentcheck>
    </div>
  </xf:if>
</xf:if>

<xf:macro template="forum_macros" name="forum_page_options" arg-forum="{$forum}" arg-thread="{$thread}" />

<xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" />

<xf:if is="$canInlineMod OR $thread.canUseInlineModeration()">
  <xf:js src="xf/inline_mod.js" min="1" />
</xf:if>

<xf:extension name="above_messages"></xf:extension>
<xf:ad position="thread_view_above_messages" arg-thread="{$thread}" />
<xf:widgetpos id="thread_view_above_messages" context-thread="{$thread}" />

<xf:set var="$threadActionsHtml">
  <xf:extension name="thread_actions">
    <xf:if contentcheck="true">
      <div class="block-outer-opposite">
        <div class="buttonGroup">
        <xf:contentcheck>
          <xf:extension name="thread_action_buttons">
            <xf:if is="$canInlineMod">
              <xf:macro template="inline_mod_macros" name="button" />
            </xf:if>
            <xf:if is="$thread.discussion_state == 'deleted' AND $thread.canUndelete()">
              <xf:button href="{{ link('threads/undelete', $thread) }}" class="button--link" overlay="true">
                {{ phrase('undelete') }}
              </xf:button>
            </xf:if>
            <xf:if is="$thread.canApproveUnapprove() AND $thread.discussion_state == 'moderated'">
              <xf:button href="{{ link('threads/approve', $thread) }}" class="button--link" overlay="true">
                {{ phrase('approve') }}
              </xf:button>
            </xf:if>
            <xf:if is="$xf.visitor.user_id AND $thread.isUnread()">
              <xf:button href="{{ ($firstUnread AND $isSimpleDateDisplay) ? ('#post-' . $firstUnread.post_id) : link('threads/unread', $thread, {'new': 1}) }}"
                class="button--link"
                data-xf-click="scroll-to"
                data-silent="true">
                  {{ phrase('jump_to_new') }}
              </xf:button>
            </xf:if>
            <xf:if is="$thread.canWatch()">
              <xf:button href="{{ link('threads/watch', $thread) }}" class="button--link"
                data-xf-click="switch-overlay"
                data-sk-watch="{{ phrase('watch') }}"
                data-sk-unwatch="{{ phrase('unwatch') }}">
                <xf:if is="{$thread.Watch.{$xf.visitor.user_id}}">
                  {{ phrase('unwatch') }}
                <xf:else />
                  {{ phrase('watch') }}
                </xf:if>
              </xf:button>
            </xf:if>

            <xf:if contentcheck="true">
              <div class="buttonGroup-buttonWrapper">
                <xf:button class="button--link menuTrigger" data-xf-click="menu" aria-expanded="false" aria-haspopup="true" title="{{ phrase('more_options') }}">&#8226;&#8226;&#8226;</xf:button>
                <div class="menu" data-menu="menu" aria-hidden="true">
                  <div class="menu-content">
                    <h4 class="menu-header">{{ phrase('more_options') }}</h4>
                    <xf:contentcheck>
                      <!--[XF:thread_tools_menu:top]-->
                      <xf:if is="$thread.canEdit()">
                        <a href="{{ link('threads/edit', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('edit_thread') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canChangeType() AND count($creatableThreadTypes) > 1">
                        <a href="{{ link('threads/change-type', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('change_thread_type') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canLockUnlock()">
                        <a href="{{ link('threads/quick-close', $thread) }}"
                          class="menu-linkRow"
                          data-xf-click="switch"
                          data-menu-closer="true">

                          <xf:if is="$thread.discussion_open">
                            {{ phrase('lock_thread') }}
                          <xf:else />
                            {{ phrase('unlock_thread') }}
                          </xf:if>
                        </a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canStickUnstick()">
                        <a href="{{ link('threads/quick-stick', $thread) }}"
                          class="menu-linkRow"
                          data-xf-click="switch"
                          data-menu-closer="true">

                          <xf:if is="$thread.sticky">
                            {{ phrase('unstick_thread') }}
                          <xf:else />
                            {{ phrase('stick_thread') }}
                          </xf:if>
                        </a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canCreatePoll()">
                        <a href="{{ link('threads/poll/create', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('create_poll') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canDelete('soft')">
                        <a href="{{ link('threads/delete', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('delete_thread') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canMove()">
                        <a href="{{ link('threads/move', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('move_thread') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canReplyBan()">
                        <a href="{{ link('threads/reply-bans', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('manage_reply_bans') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canViewModeratorLogs()">
                        <a href="{{ link('threads/moderator-actions', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('moderator_actions') }}</a>
                      </xf:if>
                      <!--[XF:thread_tools_menu:before_footer]-->
                      <xf:if is="$thread.canUseInlineModeration()">
                        <div class="menu-footer"
                          data-xf-init="inline-mod"
                          data-type="thread"
                          data-href="{{ link('inline-mod') }}"
                          data-toggle=".js-threadInlineModToggle">
                          <xf:checkbox>
                            <xf:option class="js-threadInlineModToggle" value="{$thread.thread_id}">{{ phrase('select_for_moderation') }}</xf:option>
                          </xf:checkbox>
                        </div>
                      </xf:if>
                      <!--[XF:thread_tools_menu:bottom]-->
                    </xf:contentcheck>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </xf:if>
          </xf:extension>
        </xf:contentcheck>
        </div>
      </div>
    </xf:if>
  </xf:extension>
</xf:set>

<xf:set var="$postSortFilterHtml">
  <xf:extension name="post_sort_filter">
    <xf:if is="($posts is not empty OR $filters)">
      <xf:if contentcheck="true">
        <div class="tabs tabs--standalone tabs--standalone--small tabs--standalone--inline">
        <xf:contentcheck>
          <xf:if is="$availableSorts AND count($availableSorts) > 1">
            <xf:foreach loop="$availableSorts" key="$sortKey" value="$null">
              <a href="{{ link('threads', $thread, $pageNavFilters|replace({'order': $sortKey == $defaultOrder ? null : $sortKey})) }}"
                class="tabs-tab {{ $sortKey == $effectiveOrder ? 'is-active' : '' }}"
                rel="nofollow">
                {{ phrase_dynamic('thread_sort.' . $sortKey) }}
              </a>
            </xf:foreach>
          </xf:if>
          <xf:extension name="post_sort_filter_end"></xf:extension>
        </xf:contentcheck>
        </div>
      </xf:if>
    </xf:if>
  </xf:extension>
</xf:set>

<xf:if is="$isFirstPostPinned">
  <xf:extension name="pinned_block_before"></xf:extension>

  <xf:extension name="pinned_block_classes" value="" />
  <div class="block block--messages {{ extension_value('pinned_block_classes') }}"
    data-xf-init="lightbox{{ $xf.options.selectQuotable ? ' select-to-quote' : '' }}"
    data-message-selector=".js-post"
    data-lb-id="thread-{$thread.thread_id}">
    <xf:extension name="pinned_outer_before">
      <xf:macro name="thread_status" arg-thread="{$thread}" arg-wrapperClass="block-outer" />

      <div class="block-outer"><xf:trim>
        {$threadActionsHtml}
      </xf:trim></div>

      <xf:macro name="thread_custom_fields_status"
        arg-thread="{$thread}"
        arg-forum="{$forum}"
        arg-wrapperClass="block-outer" />
    </xf:extension>

    <div class="block-container">
      <div class="block-body">
        <xf:extension name="pinned_body">
          <xf:macro name="{{ $templateOverrides.pinned_first_post_macro ?: 'post_macros::post' }}"
            arg-post="{$pinnedPost}"
            arg-thread="{$thread}"
            arg-highlightedPosts="{$highlightedPosts}"
            args="{$templateOverrides.pinned_first_post_macro_args}" />
        </xf:extension>
      </div>
    </div>

    <xf:extension name="pinned_outer_after"></xf:extension>
  </div>
</xf:if>

<xf:extension name="above_messages_below_pinned"></xf:extension>

<xf:extension name="message_block_classes" value="block--messages" />
<div class="block {{ extension_value('message_block_classes') }}" data-xf-init="{{ $canInlineMod ? 'inline-mod' : '' }}" data-type="post" data-href="{{ link('inline-mod') }}" data-search-target="*">

  <span class="u-anchorTarget" id="posts"></span>

  <xf:if is="!$isFirstPostPinned">
    <xf:macro name="thread_status" arg-thread="{$thread}" arg-wrapperClass="block-outer" />
  </xf:if>

  <div class="block-outer"><xf:extension name="messages_block_outer"><xf:trim>
    <xf:pagenav
      page="{$page}" perpage="{$perPage}" total="{$totalPosts}"
      link="threads" data="{$thread}" params="{$pageNavFilters}" hash="{$pageNavHash}"
      wrapperclass="block-outer-main" />

      <xf:if is="!$isFirstPostPinned">
        {$threadActionsHtml}
      </xf:if>

      <xf:if contentcheck="true">
        <div class="block-outer-opposite">
          <xf:contentcheck>{$postSortFilterHtml}</xf:contentcheck>
        </div>
      </xf:if>
  </xf:trim></xf:extension></div>

  <xf:extension name="messages_block_outer_secondary"></xf:extension>

  <xf:if is="!$isFirstPostPinned">
    <xf:macro name="thread_custom_fields_status"
      arg-thread="{$thread}"
      arg-forum="{$forum}"
      arg-wrapperClass="block-outer" />
  </xf:if>

  <div class="block-container lbContainer"
    data-xf-init="lightbox{{ $xf.options.selectQuotable ? ' select-to-quote' : '' }}"
    data-message-selector=".js-post"
    data-lb-id="thread-{$thread.thread_id}"
    data-lb-universal="{$xf.options.lightBoxUniversal}">

    <div class="block-body js-replyNewMessageContainer">
      <xf:if is="$posts is not empty">
        <xf:foreach loop="$posts" value="$post">

          <xf:extension name="messages_block_body_before_post"></xf:extension>

          <xf:if is="$post.message_state == 'deleted'">
            <xf:macro name="{{ $templateOverrides.post_deleted_macro ?: 'post_macros::post_deleted' }}"
              arg-post="{$post}"
              arg-thread="{$thread}"
              args="{$templateOverrides.post_deleted_macro_args}" />
          <xf:else />
            <xf:macro name="{{ $templateOverrides.post_macro ?: 'post_macros::post' }}"
              arg-post="{$post}"
              arg-thread="{$thread}"
              arg-highlightedPosts="{$highlightedPosts}"
              args="{$templateOverrides.post_macro_args}" />
          </xf:if>

          <xf:extension name="messages_block_body_after_post"></xf:extension>

        </xf:foreach>
      <xf:else />
        <xf:if is="$filters">
          <div class="message">
            <div class="message-inner">
              <div class="message-cell">
                {{ phrase('there_no_posts_matching_your_filters') }}
              </div>
            </div>
          </div>
        </xf:if>
      </xf:if>
    </div>
  </div>

  <xf:if contentcheck="true">
    <div class="block-outer block-outer--after">
      <xf:contentcheck>
        <xf:pagenav
          page="{$page}" perpage="{$perPage}" total="{$totalPosts}"
          link="threads" data="{$thread}" params="{$pageNavFilters}" hash="{$pageNavHash}"
          wrapperclass="block-outer-main" />

        <xf:showignored wrapperclass="block-outer-opposite" />
        <xf:if is="
          !$thread.canReply()
          AND !$thread.canReplyPreReg()
          AND $thread.discussion_state == 'visible'
          AND $thread.discussion_open
        ">
          <div class="block-outer-opposite">
            <xf:if is="$xf.visitor.user_id">
              <span class="button button--wrap is-disabled">
                {{ phrase('no_permission_to_reply') }}
                <!-- this is not interactive so shouldn't be a button element -->
              </span>
            <xf:else />
              <xf:button href="{{ link('login') }}" class="button--link button--wrap" overlay="true">
                {{ phrase('log_in_or_register_to_reply') }}
              </xf:button>
            </xf:if>
          </div>
        </xf:if>
      </xf:contentcheck>
    </div>
  </xf:if>

  <xf:macro name="thread_status" arg-thread="{$thread}" arg-wrapperClass="block-outer block-outer--after" />
</div>

<xf:ad position="thread_view_below_messages" arg-thread="{$thread}" />
<xf:extension name="below_messages"></xf:extension>
<xf:widgetpos id="thread_view_below_messages" context-thread="{$thread}" />

<xf:set var="$isPreRegReply" value="{{ $thread.canReplyPreReg() }}" />
<xf:if is="$thread.canReply() OR $isPreRegReply">
  <xf:form action="{{ link('threads/add-reply', $thread) }}"
    ajax="true"
    draft="{{ link('threads/draft', $thread) }}"
    class="block js-quickReply"
    data-xf-init="attachment-manager quick-reply{{ ($xf.visitor.isShownCaptcha() AND !$isPreRegReply) ? ' guest-captcha' : '' }}"
    data-message-container="div[data-type='post'] .js-replyNewMessageContainer">

    <xf:js src="xf/message.js" min="1" />

    <div class="block-container">
      <div class="block-body">
        <xf:macro template="quick_reply_macros" name="body"
          arg-message="{$thread.draft_reply.message}"
          arg-attachmentData="{$attachmentData}"
          arg-forceHash="{$thread.draft_reply.attachment_hash}"
          arg-messageSelector=".js-post"
          arg-multiQuoteHref="{{ link('threads/multi-quote', $thread) }}"
          arg-multiQuoteStorageKey="multiQuoteThread"
          arg-lastDate="{$lastPost.post_date}"
          arg-lastKnownDate="{$thread.last_post_date}"
          arg-loadExtra="{$isSimpleDateDisplay}"
          arg-showGuestControls="{{ !$isPreRegReply }}"
          arg-previewUrl="{{ link('threads/reply-preview', $thread) }}"/>
      </div>
    </div>
  </xf:form>
</xf:if>

<xf:widgetpos id="thread_view_below_quick_reply" context-thread="{$thread}" />
<xf:extension name="below_quick_reply"></xf:extension>

<div class="blockMessage blockMessage--none">
  <xf:macro template="share_page_macros" name="buttons" arg-iconic="{{ true }}" arg-label="{{ phrase('share:') }}" />
</div>

<xf:extension name="below_share"></xf:extension>

<xf:macro name="thread_status" arg-thread="!" arg-wrapperClass="">
  <xf:if contentcheck="true">
    <div class="{$wrapperClass}">
      <dl class="blockStatus">
        <dt>{{ phrase('status') }}</dt>
        <xf:contentcheck>
          <xf:if is="$thread.discussion_state == 'deleted'">
            <dd class="blockStatus-message blockStatus-message--deleted">
              <xf:macro template="deletion_macros" name="notice" arg-log="{$thread.DeletionLog}" />
            </dd>
          <xf:elseif is="$thread.discussion_state == 'moderated'" />
            <dd class="blockStatus-message blockStatus-message--moderated">
              {{ phrase('awaiting_approval_before_being_displayed_publicly') }}
            </dd>
          </xf:if>
          <xf:if is="!$thread.discussion_open">
            <dd class="blockStatus-message blockStatus-message--locked">
              {{ phrase('not_open_for_further_replies') }}
            </dd>
          </xf:if>
        </xf:contentcheck>
      </dl>
    </div>
  </xf:if>
</xf:macro>

<xf:macro name="thread_custom_fields_status" arg-thread="!" arg-forum="!" arg-wrapperClass="">
  <div class="{$wrapperClass} js-threadStatusField"><xf:trim>
    <xf:if contentcheck="true">
      <div class="blockStatus blockStatus--info">
        <xf:contentcheck>
          <xf:macro template="custom_fields_macros" name="custom_fields_view"
            arg-type="threads"
            arg-group="thread_status"
            arg-onlyInclude="{$forum.field_cache}"
            arg-set="{$thread.custom_fields}"
            arg-wrapperClass="blockStatus-message" />
        </xf:contentcheck>
      </div>
    </xf:if>
  </xf:trim></div>
</xf:macro>

<xf:widgetpos id="thread_view_sidebar" context-thread="{$thread}" position="sidebar" />
 

thahtrung06

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
12/11/2019
Bài viết
1,103
Được Like
451
HTML:
<xf:title page="{$page}">{{ prefix('thread', $thread, 'escaped') }}{$thread.title}</xf:title>
<xf:h1>{$thread.title}</xf:h1>

<xf:description meta="false">
  <span>{{ prefix('thread', $thread) }}</span>
  <ul class="listInline listInline--bullet">

<xf:if is="!$thread.isSearchEngineIndexable()">
  <xf:head option="metaNoindex"><meta name="robots" content="noindex" /></xf:head>
</xf:if>

<xf:description meta="false">
  <ul class="listInline listInline--bullet">
    <li>
      <xf:fa icon="fa-user" title="{{ phrase('thread_starter')|for_attr }}" />
      <span class="u-srOnly">{{ phrase('thread_starter') }}</span>

      <xf:username user="{$thread.User}" defaultname="{$thread.username}" class="u-concealed" />
    </li>
    <li>
      <xf:fa icon="fa-clock" title="{{ phrase('start_date')|for_attr }}" />
      <span class="u-srOnly">{{ phrase('start_date') }}</span>

      <a href="{{ link('threads', $thread) }}" class="u-concealed"><xf:date time="{$thread.post_date}" /></a>
    </li>
    <xf:if is="$xf.options.enableTagging AND ($thread.canEditTags() OR $thread.tags)">
      <li>
        <xf:macro template="tag_macros" name="list"
          arg-tags="{$thread.tags}"
          arg-tagList="tagList--thread-{$thread.thread_id}"
          arg-editLink="{{ $thread.canEditTags() ? link('threads/tags', $thread) : '' }}" />
      </li>
    </xf:if>
  </ul>
</xf:description>

<xf:set var="$fpSnippet" value="{{ snippet($firstPost.message, 0, {'stripBbCode': true}) }}" />

<xf:macro template="metadata_macros" name="metadata"
  arg-description="{$fpSnippet}"
  arg-shareUrl="{{ link('canonical:threads', $thread) }}"
  arg-canonicalUrl="{{ link('canonical:threads', $thread, {'page': $page}) }}" />

<xf:page option="ldJsonHtml">
  <xf:extension name="structured_data_extra_params" value="{{ [] }}" />
  <xf:extension name="structured_data">
    <xf:set var="$ldJson"
      value="{{ $thread.getLdStructuredData($firstPost, $page, extension_value('structured_data_extra_params')) }}"
    />
    <xf:if is="$ldJson">
      <script type="application/ld+json">
        {$ldJson|json(true)|raw}
      </script>
    </xf:if>
  </xf:extension>
</xf:page>

<xf:extension name="content_top"></xf:extension>
<!--[XF:content_top]-->

<xf:if is="$pendingApproval">
  <div class="blockMessage blockMessage--important">{{ phrase('content_submitted_displayed_pending_approval') }}</div>
</xf:if>

<xf:if is="$thread.prefix_id">
  <xf:if contentcheck="true">
    <div class="blockMessage blockMessage--alt blockMessage--small blockMessage--close">
      <xf:contentcheck>{{ prefix_description('thread', $thread.prefix_id) }}</xf:contentcheck>
    </div>
  </xf:if>
</xf:if>

<xf:macro template="forum_macros" name="forum_page_options" arg-forum="{$forum}" arg-thread="{$thread}" />

<xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" />

<xf:if is="$canInlineMod OR $thread.canUseInlineModeration()">
  <xf:js src="xf/inline_mod.js" min="1" />
</xf:if>

<xf:extension name="above_messages"></xf:extension>
<xf:ad position="thread_view_above_messages" arg-thread="{$thread}" />
<xf:widgetpos id="thread_view_above_messages" context-thread="{$thread}" />

<xf:set var="$threadActionsHtml">
  <xf:extension name="thread_actions">
    <xf:if contentcheck="true">
      <div class="block-outer-opposite">
        <div class="buttonGroup">
        <xf:contentcheck>
          <xf:extension name="thread_action_buttons">
            <xf:if is="$canInlineMod">
              <xf:macro template="inline_mod_macros" name="button" />
            </xf:if>
            <xf:if is="$thread.discussion_state == 'deleted' AND $thread.canUndelete()">
              <xf:button href="{{ link('threads/undelete', $thread) }}" class="button--link" overlay="true">
                {{ phrase('undelete') }}
              </xf:button>
            </xf:if>
            <xf:if is="$thread.canApproveUnapprove() AND $thread.discussion_state == 'moderated'">
              <xf:button href="{{ link('threads/approve', $thread) }}" class="button--link" overlay="true">
                {{ phrase('approve') }}
              </xf:button>
            </xf:if>
            <xf:if is="$xf.visitor.user_id AND $thread.isUnread()">
              <xf:button href="{{ ($firstUnread AND $isSimpleDateDisplay) ? ('#post-' . $firstUnread.post_id) : link('threads/unread', $thread, {'new': 1}) }}"
                class="button--link"
                data-xf-click="scroll-to"
                data-silent="true">
                  {{ phrase('jump_to_new') }}
              </xf:button>
            </xf:if>
            <xf:if is="$thread.canWatch()">
              <xf:button href="{{ link('threads/watch', $thread) }}" class="button--link"
                data-xf-click="switch-overlay"
                data-sk-watch="{{ phrase('watch') }}"
                data-sk-unwatch="{{ phrase('unwatch') }}">
                <xf:if is="{$thread.Watch.{$xf.visitor.user_id}}">
                  {{ phrase('unwatch') }}
                <xf:else />
                  {{ phrase('watch') }}
                </xf:if>
              </xf:button>
            </xf:if>

            <xf:if contentcheck="true">
              <div class="buttonGroup-buttonWrapper">
                <xf:button class="button--link menuTrigger" data-xf-click="menu" aria-expanded="false" aria-haspopup="true" title="{{ phrase('more_options') }}">&#8226;&#8226;&#8226;</xf:button>
                <div class="menu" data-menu="menu" aria-hidden="true">
                  <div class="menu-content">
                    <h4 class="menu-header">{{ phrase('more_options') }}</h4>
                    <xf:contentcheck>
                      <!--[XF:thread_tools_menu:top]-->
                      <xf:if is="$thread.canEdit()">
                        <a href="{{ link('threads/edit', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('edit_thread') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canChangeType() AND count($creatableThreadTypes) > 1">
                        <a href="{{ link('threads/change-type', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('change_thread_type') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canLockUnlock()">
                        <a href="{{ link('threads/quick-close', $thread) }}"
                          class="menu-linkRow"
                          data-xf-click="switch"
                          data-menu-closer="true">

                          <xf:if is="$thread.discussion_open">
                            {{ phrase('lock_thread') }}
                          <xf:else />
                            {{ phrase('unlock_thread') }}
                          </xf:if>
                        </a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canStickUnstick()">
                        <a href="{{ link('threads/quick-stick', $thread) }}"
                          class="menu-linkRow"
                          data-xf-click="switch"
                          data-menu-closer="true">

                          <xf:if is="$thread.sticky">
                            {{ phrase('unstick_thread') }}
                          <xf:else />
                            {{ phrase('stick_thread') }}
                          </xf:if>
                        </a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canCreatePoll()">
                        <a href="{{ link('threads/poll/create', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('create_poll') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canDelete('soft')">
                        <a href="{{ link('threads/delete', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('delete_thread') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canMove()">
                        <a href="{{ link('threads/move', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('move_thread') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canReplyBan()">
                        <a href="{{ link('threads/reply-bans', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('manage_reply_bans') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canViewModeratorLogs()">
                        <a href="{{ link('threads/moderator-actions', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('moderator_actions') }}</a>
                      </xf:if>
                      <!--[XF:thread_tools_menu:before_footer]-->
                      <xf:if is="$thread.canUseInlineModeration()">
                        <div class="menu-footer"
                          data-xf-init="inline-mod"
                          data-type="thread"
                          data-href="{{ link('inline-mod') }}"
                          data-toggle=".js-threadInlineModToggle">
                          <xf:checkbox>
                            <xf:option class="js-threadInlineModToggle" value="{$thread.thread_id}">{{ phrase('select_for_moderation') }}</xf:option>
                          </xf:checkbox>
                        </div>
                      </xf:if>
                      <!--[XF:thread_tools_menu:bottom]-->
                    </xf:contentcheck>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </xf:if>
          </xf:extension>
        </xf:contentcheck>
        </div>
      </div>
    </xf:if>
  </xf:extension>
</xf:set>

<xf:set var="$postSortFilterHtml">
  <xf:extension name="post_sort_filter">
    <xf:if is="($posts is not empty OR $filters)">
      <xf:if contentcheck="true">
        <div class="tabs tabs--standalone tabs--standalone--small tabs--standalone--inline">
        <xf:contentcheck>
          <xf:if is="$availableSorts AND count($availableSorts) > 1">
            <xf:foreach loop="$availableSorts" key="$sortKey" value="$null">
              <a href="{{ link('threads', $thread, $pageNavFilters|replace({'order': $sortKey == $defaultOrder ? null : $sortKey})) }}"
                class="tabs-tab {{ $sortKey == $effectiveOrder ? 'is-active' : '' }}"
                rel="nofollow">
                {{ phrase_dynamic('thread_sort.' . $sortKey) }}
              </a>
            </xf:foreach>
          </xf:if>
          <xf:extension name="post_sort_filter_end"></xf:extension>
        </xf:contentcheck>
        </div>
      </xf:if>
    </xf:if>
  </xf:extension>
</xf:set>

<xf:if is="$isFirstPostPinned">
  <xf:extension name="pinned_block_before"></xf:extension>

  <xf:extension name="pinned_block_classes" value="" />
  <div class="block block--messages {{ extension_value('pinned_block_classes') }}"
    data-xf-init="lightbox{{ $xf.options.selectQuotable ? ' select-to-quote' : '' }}"
    data-message-selector=".js-post"
    data-lb-id="thread-{$thread.thread_id}">
    <xf:extension name="pinned_outer_before">
      <xf:macro name="thread_status" arg-thread="{$thread}" arg-wrapperClass="block-outer" />

      <div class="block-outer"><xf:trim>
        {$threadActionsHtml}
      </xf:trim></div>

      <xf:macro name="thread_custom_fields_status"
        arg-thread="{$thread}"
        arg-forum="{$forum}"
        arg-wrapperClass="block-outer" />
    </xf:extension>

    <div class="block-container">
      <div class="block-body">
        <xf:extension name="pinned_body">
          <xf:macro name="{{ $templateOverrides.pinned_first_post_macro ?: 'post_macros::post' }}"
            arg-post="{$pinnedPost}"
            arg-thread="{$thread}"
            arg-highlightedPosts="{$highlightedPosts}"
            args="{$templateOverrides.pinned_first_post_macro_args}" />
        </xf:extension>
      </div>
    </div>

    <xf:extension name="pinned_outer_after"></xf:extension>
  </div>
</xf:if>

<xf:extension name="above_messages_below_pinned"></xf:extension>

<xf:extension name="message_block_classes" value="block--messages" />
<div class="block {{ extension_value('message_block_classes') }}" data-xf-init="{{ $canInlineMod ? 'inline-mod' : '' }}" data-type="post" data-href="{{ link('inline-mod') }}" data-search-target="*">

  <span class="u-anchorTarget" id="posts"></span>

  <xf:if is="!$isFirstPostPinned">
    <xf:macro name="thread_status" arg-thread="{$thread}" arg-wrapperClass="block-outer" />
  </xf:if>

  <div class="block-outer"><xf:extension name="messages_block_outer"><xf:trim>
    <xf:pagenav
      page="{$page}" perpage="{$perPage}" total="{$totalPosts}"
      link="threads" data="{$thread}" params="{$pageNavFilters}" hash="{$pageNavHash}"
      wrapperclass="block-outer-main" />

      <xf:if is="!$isFirstPostPinned">
        {$threadActionsHtml}
      </xf:if>

      <xf:if contentcheck="true">
        <div class="block-outer-opposite">
          <xf:contentcheck>{$postSortFilterHtml}</xf:contentcheck>
        </div>
      </xf:if>
  </xf:trim></xf:extension></div>

  <xf:extension name="messages_block_outer_secondary"></xf:extension>

  <xf:if is="!$isFirstPostPinned">
    <xf:macro name="thread_custom_fields_status"
      arg-thread="{$thread}"
      arg-forum="{$forum}"
      arg-wrapperClass="block-outer" />
  </xf:if>

  <div class="block-container lbContainer"
    data-xf-init="lightbox{{ $xf.options.selectQuotable ? ' select-to-quote' : '' }}"
    data-message-selector=".js-post"
    data-lb-id="thread-{$thread.thread_id}"
    data-lb-universal="{$xf.options.lightBoxUniversal}">

    <div class="block-body js-replyNewMessageContainer">
      <xf:if is="$posts is not empty">
        <xf:foreach loop="$posts" value="$post">

          <xf:extension name="messages_block_body_before_post"></xf:extension>

          <xf:if is="$post.message_state == 'deleted'">
            <xf:macro name="{{ $templateOverrides.post_deleted_macro ?: 'post_macros::post_deleted' }}"
              arg-post="{$post}"
              arg-thread="{$thread}"
              args="{$templateOverrides.post_deleted_macro_args}" />
          <xf:else />
            <xf:macro name="{{ $templateOverrides.post_macro ?: 'post_macros::post' }}"
              arg-post="{$post}"
              arg-thread="{$thread}"
              arg-highlightedPosts="{$highlightedPosts}"
              args="{$templateOverrides.post_macro_args}" />
          </xf:if>

          <xf:extension name="messages_block_body_after_post"></xf:extension>

        </xf:foreach>
      <xf:else />
        <xf:if is="$filters">
          <div class="message">
            <div class="message-inner">
              <div class="message-cell">
                {{ phrase('there_no_posts_matching_your_filters') }}
              </div>
            </div>
          </div>
        </xf:if>
      </xf:if>
    </div>
  </div>

  <xf:if contentcheck="true">
    <div class="block-outer block-outer--after">
      <xf:contentcheck>
        <xf:pagenav
          page="{$page}" perpage="{$perPage}" total="{$totalPosts}"
          link="threads" data="{$thread}" params="{$pageNavFilters}" hash="{$pageNavHash}"
          wrapperclass="block-outer-main" />

        <xf:showignored wrapperclass="block-outer-opposite" />
        <xf:if is="
          !$thread.canReply()
          AND !$thread.canReplyPreReg()
          AND $thread.discussion_state == 'visible'
          AND $thread.discussion_open
        ">
          <div class="block-outer-opposite">
            <xf:if is="$xf.visitor.user_id">
              <span class="button button--wrap is-disabled">
                {{ phrase('no_permission_to_reply') }}
                <!-- this is not interactive so shouldn't be a button element -->
              </span>
            <xf:else />
              <xf:button href="{{ link('login') }}" class="button--link button--wrap" overlay="true">
                {{ phrase('log_in_or_register_to_reply') }}
              </xf:button>
            </xf:if>
          </div>
        </xf:if>
      </xf:contentcheck>
    </div>
  </xf:if>

  <xf:macro name="thread_status" arg-thread="{$thread}" arg-wrapperClass="block-outer block-outer--after" />
</div>

<xf:ad position="thread_view_below_messages" arg-thread="{$thread}" />
<xf:extension name="below_messages"></xf:extension>
<xf:widgetpos id="thread_view_below_messages" context-thread="{$thread}" />

<xf:set var="$isPreRegReply" value="{{ $thread.canReplyPreReg() }}" />
<xf:if is="$thread.canReply() OR $isPreRegReply">
  <xf:form action="{{ link('threads/add-reply', $thread) }}"
    ajax="true"
    draft="{{ link('threads/draft', $thread) }}"
    class="block js-quickReply"
    data-xf-init="attachment-manager quick-reply{{ ($xf.visitor.isShownCaptcha() AND !$isPreRegReply) ? ' guest-captcha' : '' }}"
    data-message-container="div[data-type='post'] .js-replyNewMessageContainer">

    <xf:js src="xf/message.js" min="1" />

    <div class="block-container">
      <div class="block-body">
        <xf:macro template="quick_reply_macros" name="body"
          arg-message="{$thread.draft_reply.message}"
          arg-attachmentData="{$attachmentData}"
          arg-forceHash="{$thread.draft_reply.attachment_hash}"
          arg-messageSelector=".js-post"
          arg-multiQuoteHref="{{ link('threads/multi-quote', $thread) }}"
          arg-multiQuoteStorageKey="multiQuoteThread"
          arg-lastDate="{$lastPost.post_date}"
          arg-lastKnownDate="{$thread.last_post_date}"
          arg-loadExtra="{$isSimpleDateDisplay}"
          arg-showGuestControls="{{ !$isPreRegReply }}"
          arg-previewUrl="{{ link('threads/reply-preview', $thread) }}"/>
      </div>
    </div>
  </xf:form>
</xf:if>

<xf:widgetpos id="thread_view_below_quick_reply" context-thread="{$thread}" />
<xf:extension name="below_quick_reply"></xf:extension>

<div class="blockMessage blockMessage--none">
  <xf:macro template="share_page_macros" name="buttons" arg-iconic="{{ true }}" arg-label="{{ phrase('share:') }}" />
</div>

<xf:extension name="below_share"></xf:extension>

<xf:macro name="thread_status" arg-thread="!" arg-wrapperClass="">
  <xf:if contentcheck="true">
    <div class="{$wrapperClass}">
      <dl class="blockStatus">
        <dt>{{ phrase('status') }}</dt>
        <xf:contentcheck>
          <xf:if is="$thread.discussion_state == 'deleted'">
            <dd class="blockStatus-message blockStatus-message--deleted">
              <xf:macro template="deletion_macros" name="notice" arg-log="{$thread.DeletionLog}" />
            </dd>
          <xf:elseif is="$thread.discussion_state == 'moderated'" />
            <dd class="blockStatus-message blockStatus-message--moderated">
              {{ phrase('awaiting_approval_before_being_displayed_publicly') }}
            </dd>
          </xf:if>
          <xf:if is="!$thread.discussion_open">
            <dd class="blockStatus-message blockStatus-message--locked">
              {{ phrase('not_open_for_further_replies') }}
            </dd>
          </xf:if>
        </xf:contentcheck>
      </dl>
    </div>
  </xf:if>
</xf:macro>

<xf:macro name="thread_custom_fields_status" arg-thread="!" arg-forum="!" arg-wrapperClass="">
  <div class="{$wrapperClass} js-threadStatusField"><xf:trim>
    <xf:if contentcheck="true">
      <div class="blockStatus blockStatus--info">
        <xf:contentcheck>
          <xf:macro template="custom_fields_macros" name="custom_fields_view"
            arg-type="threads"
            arg-group="thread_status"
            arg-onlyInclude="{$forum.field_cache}"
            arg-set="{$thread.custom_fields}"
            arg-wrapperClass="blockStatus-message" />
        </xf:contentcheck>
      </div>
    </xf:if>
  </xf:trim></div>
</xf:macro>

<xf:widgetpos id="thread_view_sidebar" context-thread="{$thread}" position="sidebar" />
Trong template của bạn bị trùng lặp đoạn mã
Mã:
<xf:description meta="false">
  <ul class="listInline listInline--bullet">
và chính đoạn mã dưới đây gây ra lỗi:
Mã:
<xf:description meta="false">
  <span>{{ prefix('thread', $thread) }}</span>
  <ul class="listInline listInline--bullet">
 

BANHGAO

Private
Tham gia
31/05/2021
Bài viết
25
Được Like
1
Trong template của bạn bị trùng lặp đoạn mã
Mã:
<xf:description meta="false">
  <ul class="listInline listInline--bullet">
và chính đoạn mã dưới đây gây ra lỗi:
Mã:
<xf:description meta="false">
  <span>{{ prefix('thread', $thread) }}</span>
  <ul class="listInline listInline--bullet">
tks anh
 

nobita8x

Corporal
Tham gia
29/06/2016
Bài viết
158
Được Like
77
Đặt tiêu đề chủ đề trung tâm (và thông tin tác giả chủ đề & ngày) cho XenForo 2

Lưu ý: Tiêu đề sẽ tự động căn chỉnh sang trái nếu độ dài của nó quá dài cho một dòng.

[Bước 1] Sửa đổi phần đầu của template "thread_view":
Thay:
Mã:
<xf:h1>{{ prefix('thread', $thread) }}{$thread.title}</xf:h1>

Bằng:
Mã:
<xf:h1>{$thread.title}</xf:h1>

Thêm:
Mã:
<span>{{ prefix('thread', $thread) }}</span>

Vào giữa:
Mã:
<xf:description meta="false">

Và:
Mã:
<ul class="listInline listInline--bullet">

Điều này làm cho 5 dòng đầu tiên của template "thread_view" trông như sau:
Mã:
<xf:title page="{$page}">{{ prefix('thread', $thread, 'escaped') }}{$thread.title}</xf:title>
<xf:h1>{$thread.title}</xf:h1>

<xf:description meta="false">
  <span>{{ prefix('thread', $thread) }}</span>
  <ul class="listInline listInline--bullet">

[Bước 2] Thêm nội dung sau vào "Extra.less":
Mã:
[data-template="thread_view"]{
  .p-body-header .p-title .p-title-value {margin: 0 auto 5px auto; font-weight: @xf-fontWeightHeavy;}
  .p-body-header .p-description {display:flex;justify-content:center;align-items: center;.label{margin-right:5px; font-size: @xf-fontSizeSmaller;}}
  @media (max-width: @xf-responsiveWide) {.p-title-value{font-size: @xf-fontSizeLarger;}}
}

Demo:


Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​

Em làm theo rồi nhưng ko ra giữa được bác ạ, vẫn ở đầu trang căn lề bên trái.


Bác tiện cho em hỏi làm sao để message-articleUserInfo chuyển qua bên trái bài viết ạ? Em tìm đủ chỗ mà ko thấy chỗ chỉnh sửa.
 

nobita8x

Corporal
Tham gia
29/06/2016
Bài viết
158
Được Like
77
Em làm theo rồi nhưng ko ra giữa được bác ạ, vẫn ở đầu trang căn lề bên trái.


Bác tiện cho em hỏi làm sao để message-articleUserInfo chuyển qua bên trái bài viết ạ? Em tìm đủ chỗ mà ko thấy chỗ chỉnh sửa.
Em mần được rồi. thx ae quan tâm zzz
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom