Tutorial 2x Đặt tiêu đề chủ đề trung tâm (và thông tin tác giả chủ đề & ngày) cho XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
13,207
Được Like
9,096
Đặt tiêu đề chủ đề trung tâm (và thông tin tác giả chủ đề & ngày) cho XenForo 2

Lưu ý: Tiêu đề sẽ tự động căn chỉnh sang trái nếu độ dài của nó quá dài cho một dòng.

[Bước 1] Sửa đổi phần đầu của template "thread_view":
Thay:
Mã:
<xf:h1>{{ prefix('thread', $thread) }}{$thread.title}</xf:h1>

Bằng:
Mã:
<xf:h1>{$thread.title}</xf:h1>

Thêm:
Mã:
<span>{{ prefix('thread', $thread) }}</span>

Vào giữa:
Mã:
<xf:description meta="false">

Và:
Mã:
<ul class="listInline listInline--bullet">

Điều này làm cho 5 dòng đầu tiên của template "thread_view" trông như sau:
Mã:
<xf:title page="{$page}">{{ prefix('thread', $thread, 'escaped') }}{$thread.title}</xf:title>
<xf:h1>{$thread.title}</xf:h1>

<xf:description meta="false">
  <span>{{ prefix('thread', $thread) }}</span>
  <ul class="listInline listInline--bullet">

[Bước 2] Thêm nội dung sau vào "Extra.less":
Mã:
[data-template="thread_view"]{
  .p-body-header .p-title .p-title-value {margin: 0 auto 5px auto; font-weight: @xf-fontWeightHeavy;}
  .p-body-header .p-description {display:flex;justify-content:center;align-items: center;.label{margin-right:5px; font-size: @xf-fontSizeSmaller;}}
  @media (max-width: @xf-responsiveWide) {.p-title-value{font-size: @xf-fontSizeLarger;}}
}

Demo:

1588665060739.png


1588665074711.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

BANHGAO

Thượng Đế
Tham gia
31/05/2021
Bài viết
25
Được Like
1
Line 467: Syntax error - Template Name: public:thread_view
 

BANHGAO

Thượng Đế
Tham gia
31/05/2021
Bài viết
25
Được Like
1
HTML:
<xf:title page="{$page}">{{ prefix('thread', $thread, 'escaped') }}{$thread.title}</xf:title>
<xf:h1>{$thread.title}</xf:h1>

<xf:description meta="false">
  <span>{{ prefix('thread', $thread) }}</span>
  <ul class="listInline listInline--bullet">

<xf:if is="!$thread.isSearchEngineIndexable()">
  <xf:head option="metaNoindex"><meta name="robots" content="noindex" /></xf:head>
</xf:if>

<xf:description meta="false">
  <ul class="listInline listInline--bullet">
    <li>
      <xf:fa icon="fa-user" title="{{ phrase('thread_starter')|for_attr }}" />
      <span class="u-srOnly">{{ phrase('thread_starter') }}</span>

      <xf:username user="{$thread.User}" defaultname="{$thread.username}" class="u-concealed" />
    </li>
    <li>
      <xf:fa icon="fa-clock" title="{{ phrase('start_date')|for_attr }}" />
      <span class="u-srOnly">{{ phrase('start_date') }}</span>

      <a href="{{ link('threads', $thread) }}" class="u-concealed"><xf:date time="{$thread.post_date}" /></a>
    </li>
    <xf:if is="$xf.options.enableTagging AND ($thread.canEditTags() OR $thread.tags)">
      <li>
        <xf:macro template="tag_macros" name="list"
          arg-tags="{$thread.tags}"
          arg-tagList="tagList--thread-{$thread.thread_id}"
          arg-editLink="{{ $thread.canEditTags() ? link('threads/tags', $thread) : '' }}" />
      </li>
    </xf:if>
  </ul>
</xf:description>

<xf:set var="$fpSnippet" value="{{ snippet($firstPost.message, 0, {'stripBbCode': true}) }}" />

<xf:macro template="metadata_macros" name="metadata"
  arg-description="{$fpSnippet}"
  arg-shareUrl="{{ link('canonical:threads', $thread) }}"
  arg-canonicalUrl="{{ link('canonical:threads', $thread, {'page': $page}) }}" />

<xf:page option="ldJsonHtml">
  <xf:extension name="structured_data_extra_params" value="{{ [] }}" />
  <xf:extension name="structured_data">
    <xf:set var="$ldJson"
      value="{{ $thread.getLdStructuredData($firstPost, $page, extension_value('structured_data_extra_params')) }}"
    />
    <xf:if is="$ldJson">
      <script type="application/ld+json">
        {$ldJson|json(true)|raw}
      </script>
    </xf:if>
  </xf:extension>
</xf:page>

<xf:extension name="content_top"></xf:extension>
<!--[XF:content_top]-->

<xf:if is="$pendingApproval">
  <div class="blockMessage blockMessage--important">{{ phrase('content_submitted_displayed_pending_approval') }}</div>
</xf:if>

<xf:if is="$thread.prefix_id">
  <xf:if contentcheck="true">
    <div class="blockMessage blockMessage--alt blockMessage--small blockMessage--close">
      <xf:contentcheck>{{ prefix_description('thread', $thread.prefix_id) }}</xf:contentcheck>
    </div>
  </xf:if>
</xf:if>

<xf:macro template="forum_macros" name="forum_page_options" arg-forum="{$forum}" arg-thread="{$thread}" />

<xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" />

<xf:if is="$canInlineMod OR $thread.canUseInlineModeration()">
  <xf:js src="xf/inline_mod.js" min="1" />
</xf:if>

<xf:extension name="above_messages"></xf:extension>
<xf:ad position="thread_view_above_messages" arg-thread="{$thread}" />
<xf:widgetpos id="thread_view_above_messages" context-thread="{$thread}" />

<xf:set var="$threadActionsHtml">
  <xf:extension name="thread_actions">
    <xf:if contentcheck="true">
      <div class="block-outer-opposite">
        <div class="buttonGroup">
        <xf:contentcheck>
          <xf:extension name="thread_action_buttons">
            <xf:if is="$canInlineMod">
              <xf:macro template="inline_mod_macros" name="button" />
            </xf:if>
            <xf:if is="$thread.discussion_state == 'deleted' AND $thread.canUndelete()">
              <xf:button href="{{ link('threads/undelete', $thread) }}" class="button--link" overlay="true">
                {{ phrase('undelete') }}
              </xf:button>
            </xf:if>
            <xf:if is="$thread.canApproveUnapprove() AND $thread.discussion_state == 'moderated'">
              <xf:button href="{{ link('threads/approve', $thread) }}" class="button--link" overlay="true">
                {{ phrase('approve') }}
              </xf:button>
            </xf:if>
            <xf:if is="$xf.visitor.user_id AND $thread.isUnread()">
              <xf:button href="{{ ($firstUnread AND $isSimpleDateDisplay) ? ('#post-' . $firstUnread.post_id) : link('threads/unread', $thread, {'new': 1}) }}"
                class="button--link"
                data-xf-click="scroll-to"
                data-silent="true">
                  {{ phrase('jump_to_new') }}
              </xf:button>
            </xf:if>
            <xf:if is="$thread.canWatch()">
              <xf:button href="{{ link('threads/watch', $thread) }}" class="button--link"
                data-xf-click="switch-overlay"
                data-sk-watch="{{ phrase('watch') }}"
                data-sk-unwatch="{{ phrase('unwatch') }}">
                <xf:if is="{$thread.Watch.{$xf.visitor.user_id}}">
                  {{ phrase('unwatch') }}
                <xf:else />
                  {{ phrase('watch') }}
                </xf:if>
              </xf:button>
            </xf:if>

            <xf:if contentcheck="true">
              <div class="buttonGroup-buttonWrapper">
                <xf:button class="button--link menuTrigger" data-xf-click="menu" aria-expanded="false" aria-haspopup="true" title="{{ phrase('more_options') }}">&#8226;&#8226;&#8226;</xf:button>
                <div class="menu" data-menu="menu" aria-hidden="true">
                  <div class="menu-content">
                    <h4 class="menu-header">{{ phrase('more_options') }}</h4>
                    <xf:contentcheck>
                      <!--[XF:thread_tools_menu:top]-->
                      <xf:if is="$thread.canEdit()">
                        <a href="{{ link('threads/edit', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('edit_thread') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canChangeType() AND count($creatableThreadTypes) > 1">
                        <a href="{{ link('threads/change-type', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('change_thread_type') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canLockUnlock()">
                        <a href="{{ link('threads/quick-close', $thread) }}"
                          class="menu-linkRow"
                          data-xf-click="switch"
                          data-menu-closer="true">

                          <xf:if is="$thread.discussion_open">
                            {{ phrase('lock_thread') }}
                          <xf:else />
                            {{ phrase('unlock_thread') }}
                          </xf:if>
                        </a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canStickUnstick()">
                        <a href="{{ link('threads/quick-stick', $thread) }}"
                          class="menu-linkRow"
                          data-xf-click="switch"
                          data-menu-closer="true">

                          <xf:if is="$thread.sticky">
                            {{ phrase('unstick_thread') }}
                          <xf:else />
                            {{ phrase('stick_thread') }}
                          </xf:if>
                        </a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canCreatePoll()">
                        <a href="{{ link('threads/poll/create', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('create_poll') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canDelete('soft')">
                        <a href="{{ link('threads/delete', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('delete_thread') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canMove()">
                        <a href="{{ link('threads/move', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('move_thread') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canReplyBan()">
                        <a href="{{ link('threads/reply-bans', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('manage_reply_bans') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canViewModeratorLogs()">
                        <a href="{{ link('threads/moderator-actions', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('moderator_actions') }}</a>
                      </xf:if>
                      <!--[XF:thread_tools_menu:before_footer]-->
                      <xf:if is="$thread.canUseInlineModeration()">
                        <div class="menu-footer"
                          data-xf-init="inline-mod"
                          data-type="thread"
                          data-href="{{ link('inline-mod') }}"
                          data-toggle=".js-threadInlineModToggle">
                          <xf:checkbox>
                            <xf:option class="js-threadInlineModToggle" value="{$thread.thread_id}">{{ phrase('select_for_moderation') }}</xf:option>
                          </xf:checkbox>
                        </div>
                      </xf:if>
                      <!--[XF:thread_tools_menu:bottom]-->
                    </xf:contentcheck>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </xf:if>
          </xf:extension>
        </xf:contentcheck>
        </div>
      </div>
    </xf:if>
  </xf:extension>
</xf:set>

<xf:set var="$postSortFilterHtml">
  <xf:extension name="post_sort_filter">
    <xf:if is="($posts is not empty OR $filters)">
      <xf:if contentcheck="true">
        <div class="tabs tabs--standalone tabs--standalone--small tabs--standalone--inline">
        <xf:contentcheck>
          <xf:if is="$availableSorts AND count($availableSorts) > 1">
            <xf:foreach loop="$availableSorts" key="$sortKey" value="$null">
              <a href="{{ link('threads', $thread, $pageNavFilters|replace({'order': $sortKey == $defaultOrder ? null : $sortKey})) }}"
                class="tabs-tab {{ $sortKey == $effectiveOrder ? 'is-active' : '' }}"
                rel="nofollow">
                {{ phrase_dynamic('thread_sort.' . $sortKey) }}
              </a>
            </xf:foreach>
          </xf:if>
          <xf:extension name="post_sort_filter_end"></xf:extension>
        </xf:contentcheck>
        </div>
      </xf:if>
    </xf:if>
  </xf:extension>
</xf:set>

<xf:if is="$isFirstPostPinned">
  <xf:extension name="pinned_block_before"></xf:extension>

  <xf:extension name="pinned_block_classes" value="" />
  <div class="block block--messages {{ extension_value('pinned_block_classes') }}"
    data-xf-init="lightbox{{ $xf.options.selectQuotable ? ' select-to-quote' : '' }}"
    data-message-selector=".js-post"
    data-lb-id="thread-{$thread.thread_id}">
    <xf:extension name="pinned_outer_before">
      <xf:macro name="thread_status" arg-thread="{$thread}" arg-wrapperClass="block-outer" />

      <div class="block-outer"><xf:trim>
        {$threadActionsHtml}
      </xf:trim></div>

      <xf:macro name="thread_custom_fields_status"
        arg-thread="{$thread}"
        arg-forum="{$forum}"
        arg-wrapperClass="block-outer" />
    </xf:extension>

    <div class="block-container">
      <div class="block-body">
        <xf:extension name="pinned_body">
          <xf:macro name="{{ $templateOverrides.pinned_first_post_macro ?: 'post_macros::post' }}"
            arg-post="{$pinnedPost}"
            arg-thread="{$thread}"
            arg-highlightedPosts="{$highlightedPosts}"
            args="{$templateOverrides.pinned_first_post_macro_args}" />
        </xf:extension>
      </div>
    </div>

    <xf:extension name="pinned_outer_after"></xf:extension>
  </div>
</xf:if>

<xf:extension name="above_messages_below_pinned"></xf:extension>

<xf:extension name="message_block_classes" value="block--messages" />
<div class="block {{ extension_value('message_block_classes') }}" data-xf-init="{{ $canInlineMod ? 'inline-mod' : '' }}" data-type="post" data-href="{{ link('inline-mod') }}" data-search-target="*">

  <span class="u-anchorTarget" id="posts"></span>

  <xf:if is="!$isFirstPostPinned">
    <xf:macro name="thread_status" arg-thread="{$thread}" arg-wrapperClass="block-outer" />
  </xf:if>

  <div class="block-outer"><xf:extension name="messages_block_outer"><xf:trim>
    <xf:pagenav
      page="{$page}" perpage="{$perPage}" total="{$totalPosts}"
      link="threads" data="{$thread}" params="{$pageNavFilters}" hash="{$pageNavHash}"
      wrapperclass="block-outer-main" />

      <xf:if is="!$isFirstPostPinned">
        {$threadActionsHtml}
      </xf:if>

      <xf:if contentcheck="true">
        <div class="block-outer-opposite">
          <xf:contentcheck>{$postSortFilterHtml}</xf:contentcheck>
        </div>
      </xf:if>
  </xf:trim></xf:extension></div>

  <xf:extension name="messages_block_outer_secondary"></xf:extension>

  <xf:if is="!$isFirstPostPinned">
    <xf:macro name="thread_custom_fields_status"
      arg-thread="{$thread}"
      arg-forum="{$forum}"
      arg-wrapperClass="block-outer" />
  </xf:if>

  <div class="block-container lbContainer"
    data-xf-init="lightbox{{ $xf.options.selectQuotable ? ' select-to-quote' : '' }}"
    data-message-selector=".js-post"
    data-lb-id="thread-{$thread.thread_id}"
    data-lb-universal="{$xf.options.lightBoxUniversal}">

    <div class="block-body js-replyNewMessageContainer">
      <xf:if is="$posts is not empty">
        <xf:foreach loop="$posts" value="$post">

          <xf:extension name="messages_block_body_before_post"></xf:extension>

          <xf:if is="$post.message_state == 'deleted'">
            <xf:macro name="{{ $templateOverrides.post_deleted_macro ?: 'post_macros::post_deleted' }}"
              arg-post="{$post}"
              arg-thread="{$thread}"
              args="{$templateOverrides.post_deleted_macro_args}" />
          <xf:else />
            <xf:macro name="{{ $templateOverrides.post_macro ?: 'post_macros::post' }}"
              arg-post="{$post}"
              arg-thread="{$thread}"
              arg-highlightedPosts="{$highlightedPosts}"
              args="{$templateOverrides.post_macro_args}" />
          </xf:if>

          <xf:extension name="messages_block_body_after_post"></xf:extension>

        </xf:foreach>
      <xf:else />
        <xf:if is="$filters">
          <div class="message">
            <div class="message-inner">
              <div class="message-cell">
                {{ phrase('there_no_posts_matching_your_filters') }}
              </div>
            </div>
          </div>
        </xf:if>
      </xf:if>
    </div>
  </div>

  <xf:if contentcheck="true">
    <div class="block-outer block-outer--after">
      <xf:contentcheck>
        <xf:pagenav
          page="{$page}" perpage="{$perPage}" total="{$totalPosts}"
          link="threads" data="{$thread}" params="{$pageNavFilters}" hash="{$pageNavHash}"
          wrapperclass="block-outer-main" />

        <xf:showignored wrapperclass="block-outer-opposite" />
        <xf:if is="
          !$thread.canReply()
          AND !$thread.canReplyPreReg()
          AND $thread.discussion_state == 'visible'
          AND $thread.discussion_open
        ">
          <div class="block-outer-opposite">
            <xf:if is="$xf.visitor.user_id">
              <span class="button button--wrap is-disabled">
                {{ phrase('no_permission_to_reply') }}
                <!-- this is not interactive so shouldn't be a button element -->
              </span>
            <xf:else />
              <xf:button href="{{ link('login') }}" class="button--link button--wrap" overlay="true">
                {{ phrase('log_in_or_register_to_reply') }}
              </xf:button>
            </xf:if>
          </div>
        </xf:if>
      </xf:contentcheck>
    </div>
  </xf:if>

  <xf:macro name="thread_status" arg-thread="{$thread}" arg-wrapperClass="block-outer block-outer--after" />
</div>

<xf:ad position="thread_view_below_messages" arg-thread="{$thread}" />
<xf:extension name="below_messages"></xf:extension>
<xf:widgetpos id="thread_view_below_messages" context-thread="{$thread}" />

<xf:set var="$isPreRegReply" value="{{ $thread.canReplyPreReg() }}" />
<xf:if is="$thread.canReply() OR $isPreRegReply">
  <xf:form action="{{ link('threads/add-reply', $thread) }}"
    ajax="true"
    draft="{{ link('threads/draft', $thread) }}"
    class="block js-quickReply"
    data-xf-init="attachment-manager quick-reply{{ ($xf.visitor.isShownCaptcha() AND !$isPreRegReply) ? ' guest-captcha' : '' }}"
    data-message-container="div[data-type='post'] .js-replyNewMessageContainer">

    <xf:js src="xf/message.js" min="1" />

    <div class="block-container">
      <div class="block-body">
        <xf:macro template="quick_reply_macros" name="body"
          arg-message="{$thread.draft_reply.message}"
          arg-attachmentData="{$attachmentData}"
          arg-forceHash="{$thread.draft_reply.attachment_hash}"
          arg-messageSelector=".js-post"
          arg-multiQuoteHref="{{ link('threads/multi-quote', $thread) }}"
          arg-multiQuoteStorageKey="multiQuoteThread"
          arg-lastDate="{$lastPost.post_date}"
          arg-lastKnownDate="{$thread.last_post_date}"
          arg-loadExtra="{$isSimpleDateDisplay}"
          arg-showGuestControls="{{ !$isPreRegReply }}"
          arg-previewUrl="{{ link('threads/reply-preview', $thread) }}"/>
      </div>
    </div>
  </xf:form>
</xf:if>

<xf:widgetpos id="thread_view_below_quick_reply" context-thread="{$thread}" />
<xf:extension name="below_quick_reply"></xf:extension>

<div class="blockMessage blockMessage--none">
  <xf:macro template="share_page_macros" name="buttons" arg-iconic="{{ true }}" arg-label="{{ phrase('share:') }}" />
</div>

<xf:extension name="below_share"></xf:extension>

<xf:macro name="thread_status" arg-thread="!" arg-wrapperClass="">
  <xf:if contentcheck="true">
    <div class="{$wrapperClass}">
      <dl class="blockStatus">
        <dt>{{ phrase('status') }}</dt>
        <xf:contentcheck>
          <xf:if is="$thread.discussion_state == 'deleted'">
            <dd class="blockStatus-message blockStatus-message--deleted">
              <xf:macro template="deletion_macros" name="notice" arg-log="{$thread.DeletionLog}" />
            </dd>
          <xf:elseif is="$thread.discussion_state == 'moderated'" />
            <dd class="blockStatus-message blockStatus-message--moderated">
              {{ phrase('awaiting_approval_before_being_displayed_publicly') }}
            </dd>
          </xf:if>
          <xf:if is="!$thread.discussion_open">
            <dd class="blockStatus-message blockStatus-message--locked">
              {{ phrase('not_open_for_further_replies') }}
            </dd>
          </xf:if>
        </xf:contentcheck>
      </dl>
    </div>
  </xf:if>
</xf:macro>

<xf:macro name="thread_custom_fields_status" arg-thread="!" arg-forum="!" arg-wrapperClass="">
  <div class="{$wrapperClass} js-threadStatusField"><xf:trim>
    <xf:if contentcheck="true">
      <div class="blockStatus blockStatus--info">
        <xf:contentcheck>
          <xf:macro template="custom_fields_macros" name="custom_fields_view"
            arg-type="threads"
            arg-group="thread_status"
            arg-onlyInclude="{$forum.field_cache}"
            arg-set="{$thread.custom_fields}"
            arg-wrapperClass="blockStatus-message" />
        </xf:contentcheck>
      </div>
    </xf:if>
  </xf:trim></div>
</xf:macro>

<xf:widgetpos id="thread_view_sidebar" context-thread="{$thread}" position="sidebar" />
 

thahtrung06

Thượng Đế
Tham gia
12/11/2019
Bài viết
612
Được Like
234
HTML:
<xf:title page="{$page}">{{ prefix('thread', $thread, 'escaped') }}{$thread.title}</xf:title>
<xf:h1>{$thread.title}</xf:h1>

<xf:description meta="false">
  <span>{{ prefix('thread', $thread) }}</span>
  <ul class="listInline listInline--bullet">

<xf:if is="!$thread.isSearchEngineIndexable()">
  <xf:head option="metaNoindex"><meta name="robots" content="noindex" /></xf:head>
</xf:if>

<xf:description meta="false">
  <ul class="listInline listInline--bullet">
    <li>
      <xf:fa icon="fa-user" title="{{ phrase('thread_starter')|for_attr }}" />
      <span class="u-srOnly">{{ phrase('thread_starter') }}</span>

      <xf:username user="{$thread.User}" defaultname="{$thread.username}" class="u-concealed" />
    </li>
    <li>
      <xf:fa icon="fa-clock" title="{{ phrase('start_date')|for_attr }}" />
      <span class="u-srOnly">{{ phrase('start_date') }}</span>

      <a href="{{ link('threads', $thread) }}" class="u-concealed"><xf:date time="{$thread.post_date}" /></a>
    </li>
    <xf:if is="$xf.options.enableTagging AND ($thread.canEditTags() OR $thread.tags)">
      <li>
        <xf:macro template="tag_macros" name="list"
          arg-tags="{$thread.tags}"
          arg-tagList="tagList--thread-{$thread.thread_id}"
          arg-editLink="{{ $thread.canEditTags() ? link('threads/tags', $thread) : '' }}" />
      </li>
    </xf:if>
  </ul>
</xf:description>

<xf:set var="$fpSnippet" value="{{ snippet($firstPost.message, 0, {'stripBbCode': true}) }}" />

<xf:macro template="metadata_macros" name="metadata"
  arg-description="{$fpSnippet}"
  arg-shareUrl="{{ link('canonical:threads', $thread) }}"
  arg-canonicalUrl="{{ link('canonical:threads', $thread, {'page': $page}) }}" />

<xf:page option="ldJsonHtml">
  <xf:extension name="structured_data_extra_params" value="{{ [] }}" />
  <xf:extension name="structured_data">
    <xf:set var="$ldJson"
      value="{{ $thread.getLdStructuredData($firstPost, $page, extension_value('structured_data_extra_params')) }}"
    />
    <xf:if is="$ldJson">
      <script type="application/ld+json">
        {$ldJson|json(true)|raw}
      </script>
    </xf:if>
  </xf:extension>
</xf:page>

<xf:extension name="content_top"></xf:extension>
<!--[XF:content_top]-->

<xf:if is="$pendingApproval">
  <div class="blockMessage blockMessage--important">{{ phrase('content_submitted_displayed_pending_approval') }}</div>
</xf:if>

<xf:if is="$thread.prefix_id">
  <xf:if contentcheck="true">
    <div class="blockMessage blockMessage--alt blockMessage--small blockMessage--close">
      <xf:contentcheck>{{ prefix_description('thread', $thread.prefix_id) }}</xf:contentcheck>
    </div>
  </xf:if>
</xf:if>

<xf:macro template="forum_macros" name="forum_page_options" arg-forum="{$forum}" arg-thread="{$thread}" />

<xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" />

<xf:if is="$canInlineMod OR $thread.canUseInlineModeration()">
  <xf:js src="xf/inline_mod.js" min="1" />
</xf:if>

<xf:extension name="above_messages"></xf:extension>
<xf:ad position="thread_view_above_messages" arg-thread="{$thread}" />
<xf:widgetpos id="thread_view_above_messages" context-thread="{$thread}" />

<xf:set var="$threadActionsHtml">
  <xf:extension name="thread_actions">
    <xf:if contentcheck="true">
      <div class="block-outer-opposite">
        <div class="buttonGroup">
        <xf:contentcheck>
          <xf:extension name="thread_action_buttons">
            <xf:if is="$canInlineMod">
              <xf:macro template="inline_mod_macros" name="button" />
            </xf:if>
            <xf:if is="$thread.discussion_state == 'deleted' AND $thread.canUndelete()">
              <xf:button href="{{ link('threads/undelete', $thread) }}" class="button--link" overlay="true">
                {{ phrase('undelete') }}
              </xf:button>
            </xf:if>
            <xf:if is="$thread.canApproveUnapprove() AND $thread.discussion_state == 'moderated'">
              <xf:button href="{{ link('threads/approve', $thread) }}" class="button--link" overlay="true">
                {{ phrase('approve') }}
              </xf:button>
            </xf:if>
            <xf:if is="$xf.visitor.user_id AND $thread.isUnread()">
              <xf:button href="{{ ($firstUnread AND $isSimpleDateDisplay) ? ('#post-' . $firstUnread.post_id) : link('threads/unread', $thread, {'new': 1}) }}"
                class="button--link"
                data-xf-click="scroll-to"
                data-silent="true">
                  {{ phrase('jump_to_new') }}
              </xf:button>
            </xf:if>
            <xf:if is="$thread.canWatch()">
              <xf:button href="{{ link('threads/watch', $thread) }}" class="button--link"
                data-xf-click="switch-overlay"
                data-sk-watch="{{ phrase('watch') }}"
                data-sk-unwatch="{{ phrase('unwatch') }}">
                <xf:if is="{$thread.Watch.{$xf.visitor.user_id}}">
                  {{ phrase('unwatch') }}
                <xf:else />
                  {{ phrase('watch') }}
                </xf:if>
              </xf:button>
            </xf:if>

            <xf:if contentcheck="true">
              <div class="buttonGroup-buttonWrapper">
                <xf:button class="button--link menuTrigger" data-xf-click="menu" aria-expanded="false" aria-haspopup="true" title="{{ phrase('more_options') }}">&#8226;&#8226;&#8226;</xf:button>
                <div class="menu" data-menu="menu" aria-hidden="true">
                  <div class="menu-content">
                    <h4 class="menu-header">{{ phrase('more_options') }}</h4>
                    <xf:contentcheck>
                      <!--[XF:thread_tools_menu:top]-->
                      <xf:if is="$thread.canEdit()">
                        <a href="{{ link('threads/edit', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('edit_thread') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canChangeType() AND count($creatableThreadTypes) > 1">
                        <a href="{{ link('threads/change-type', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('change_thread_type') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canLockUnlock()">
                        <a href="{{ link('threads/quick-close', $thread) }}"
                          class="menu-linkRow"
                          data-xf-click="switch"
                          data-menu-closer="true">

                          <xf:if is="$thread.discussion_open">
                            {{ phrase('lock_thread') }}
                          <xf:else />
                            {{ phrase('unlock_thread') }}
                          </xf:if>
                        </a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canStickUnstick()">
                        <a href="{{ link('threads/quick-stick', $thread) }}"
                          class="menu-linkRow"
                          data-xf-click="switch"
                          data-menu-closer="true">

                          <xf:if is="$thread.sticky">
                            {{ phrase('unstick_thread') }}
                          <xf:else />
                            {{ phrase('stick_thread') }}
                          </xf:if>
                        </a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canCreatePoll()">
                        <a href="{{ link('threads/poll/create', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('create_poll') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canDelete('soft')">
                        <a href="{{ link('threads/delete', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('delete_thread') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canMove()">
                        <a href="{{ link('threads/move', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('move_thread') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canReplyBan()">
                        <a href="{{ link('threads/reply-bans', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('manage_reply_bans') }}</a>
                      </xf:if>
                      <xf:if is="$thread.canViewModeratorLogs()">
                        <a href="{{ link('threads/moderator-actions', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('moderator_actions') }}</a>
                      </xf:if>
                      <!--[XF:thread_tools_menu:before_footer]-->
                      <xf:if is="$thread.canUseInlineModeration()">
                        <div class="menu-footer"
                          data-xf-init="inline-mod"
                          data-type="thread"
                          data-href="{{ link('inline-mod') }}"
                          data-toggle=".js-threadInlineModToggle">
                          <xf:checkbox>
                            <xf:option class="js-threadInlineModToggle" value="{$thread.thread_id}">{{ phrase('select_for_moderation') }}</xf:option>
                          </xf:checkbox>
                        </div>
                      </xf:if>
                      <!--[XF:thread_tools_menu:bottom]-->
                    </xf:contentcheck>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </xf:if>
          </xf:extension>
        </xf:contentcheck>
        </div>
      </div>
    </xf:if>
  </xf:extension>
</xf:set>

<xf:set var="$postSortFilterHtml">
  <xf:extension name="post_sort_filter">
    <xf:if is="($posts is not empty OR $filters)">
      <xf:if contentcheck="true">
        <div class="tabs tabs--standalone tabs--standalone--small tabs--standalone--inline">
        <xf:contentcheck>
          <xf:if is="$availableSorts AND count($availableSorts) > 1">
            <xf:foreach loop="$availableSorts" key="$sortKey" value="$null">
              <a href="{{ link('threads', $thread, $pageNavFilters|replace({'order': $sortKey == $defaultOrder ? null : $sortKey})) }}"
                class="tabs-tab {{ $sortKey == $effectiveOrder ? 'is-active' : '' }}"
                rel="nofollow">
                {{ phrase_dynamic('thread_sort.' . $sortKey) }}
              </a>
            </xf:foreach>
          </xf:if>
          <xf:extension name="post_sort_filter_end"></xf:extension>
        </xf:contentcheck>
        </div>
      </xf:if>
    </xf:if>
  </xf:extension>
</xf:set>

<xf:if is="$isFirstPostPinned">
  <xf:extension name="pinned_block_before"></xf:extension>

  <xf:extension name="pinned_block_classes" value="" />
  <div class="block block--messages {{ extension_value('pinned_block_classes') }}"
    data-xf-init="lightbox{{ $xf.options.selectQuotable ? ' select-to-quote' : '' }}"
    data-message-selector=".js-post"
    data-lb-id="thread-{$thread.thread_id}">
    <xf:extension name="pinned_outer_before">
      <xf:macro name="thread_status" arg-thread="{$thread}" arg-wrapperClass="block-outer" />

      <div class="block-outer"><xf:trim>
        {$threadActionsHtml}
      </xf:trim></div>

      <xf:macro name="thread_custom_fields_status"
        arg-thread="{$thread}"
        arg-forum="{$forum}"
        arg-wrapperClass="block-outer" />
    </xf:extension>

    <div class="block-container">
      <div class="block-body">
        <xf:extension name="pinned_body">
          <xf:macro name="{{ $templateOverrides.pinned_first_post_macro ?: 'post_macros::post' }}"
            arg-post="{$pinnedPost}"
            arg-thread="{$thread}"
            arg-highlightedPosts="{$highlightedPosts}"
            args="{$templateOverrides.pinned_first_post_macro_args}" />
        </xf:extension>
      </div>
    </div>

    <xf:extension name="pinned_outer_after"></xf:extension>
  </div>
</xf:if>

<xf:extension name="above_messages_below_pinned"></xf:extension>

<xf:extension name="message_block_classes" value="block--messages" />
<div class="block {{ extension_value('message_block_classes') }}" data-xf-init="{{ $canInlineMod ? 'inline-mod' : '' }}" data-type="post" data-href="{{ link('inline-mod') }}" data-search-target="*">

  <span class="u-anchorTarget" id="posts"></span>

  <xf:if is="!$isFirstPostPinned">
    <xf:macro name="thread_status" arg-thread="{$thread}" arg-wrapperClass="block-outer" />
  </xf:if>

  <div class="block-outer"><xf:extension name="messages_block_outer"><xf:trim>
    <xf:pagenav
      page="{$page}" perpage="{$perPage}" total="{$totalPosts}"
      link="threads" data="{$thread}" params="{$pageNavFilters}" hash="{$pageNavHash}"
      wrapperclass="block-outer-main" />

      <xf:if is="!$isFirstPostPinned">
        {$threadActionsHtml}
      </xf:if>

      <xf:if contentcheck="true">
        <div class="block-outer-opposite">
          <xf:contentcheck>{$postSortFilterHtml}</xf:contentcheck>
        </div>
      </xf:if>
  </xf:trim></xf:extension></div>

  <xf:extension name="messages_block_outer_secondary"></xf:extension>

  <xf:if is="!$isFirstPostPinned">
    <xf:macro name="thread_custom_fields_status"
      arg-thread="{$thread}"
      arg-forum="{$forum}"
      arg-wrapperClass="block-outer" />
  </xf:if>

  <div class="block-container lbContainer"
    data-xf-init="lightbox{{ $xf.options.selectQuotable ? ' select-to-quote' : '' }}"
    data-message-selector=".js-post"
    data-lb-id="thread-{$thread.thread_id}"
    data-lb-universal="{$xf.options.lightBoxUniversal}">

    <div class="block-body js-replyNewMessageContainer">
      <xf:if is="$posts is not empty">
        <xf:foreach loop="$posts" value="$post">

          <xf:extension name="messages_block_body_before_post"></xf:extension>

          <xf:if is="$post.message_state == 'deleted'">
            <xf:macro name="{{ $templateOverrides.post_deleted_macro ?: 'post_macros::post_deleted' }}"
              arg-post="{$post}"
              arg-thread="{$thread}"
              args="{$templateOverrides.post_deleted_macro_args}" />
          <xf:else />
            <xf:macro name="{{ $templateOverrides.post_macro ?: 'post_macros::post' }}"
              arg-post="{$post}"
              arg-thread="{$thread}"
              arg-highlightedPosts="{$highlightedPosts}"
              args="{$templateOverrides.post_macro_args}" />
          </xf:if>

          <xf:extension name="messages_block_body_after_post"></xf:extension>

        </xf:foreach>
      <xf:else />
        <xf:if is="$filters">
          <div class="message">
            <div class="message-inner">
              <div class="message-cell">
                {{ phrase('there_no_posts_matching_your_filters') }}
              </div>
            </div>
          </div>
        </xf:if>
      </xf:if>
    </div>
  </div>

  <xf:if contentcheck="true">
    <div class="block-outer block-outer--after">
      <xf:contentcheck>
        <xf:pagenav
          page="{$page}" perpage="{$perPage}" total="{$totalPosts}"
          link="threads" data="{$thread}" params="{$pageNavFilters}" hash="{$pageNavHash}"
          wrapperclass="block-outer-main" />

        <xf:showignored wrapperclass="block-outer-opposite" />
        <xf:if is="
          !$thread.canReply()
          AND !$thread.canReplyPreReg()
          AND $thread.discussion_state == 'visible'
          AND $thread.discussion_open
        ">
          <div class="block-outer-opposite">
            <xf:if is="$xf.visitor.user_id">
              <span class="button button--wrap is-disabled">
                {{ phrase('no_permission_to_reply') }}
                <!-- this is not interactive so shouldn't be a button element -->
              </span>
            <xf:else />
              <xf:button href="{{ link('login') }}" class="button--link button--wrap" overlay="true">
                {{ phrase('log_in_or_register_to_reply') }}
              </xf:button>
            </xf:if>
          </div>
        </xf:if>
      </xf:contentcheck>
    </div>
  </xf:if>

  <xf:macro name="thread_status" arg-thread="{$thread}" arg-wrapperClass="block-outer block-outer--after" />
</div>

<xf:ad position="thread_view_below_messages" arg-thread="{$thread}" />
<xf:extension name="below_messages"></xf:extension>
<xf:widgetpos id="thread_view_below_messages" context-thread="{$thread}" />

<xf:set var="$isPreRegReply" value="{{ $thread.canReplyPreReg() }}" />
<xf:if is="$thread.canReply() OR $isPreRegReply">
  <xf:form action="{{ link('threads/add-reply', $thread) }}"
    ajax="true"
    draft="{{ link('threads/draft', $thread) }}"
    class="block js-quickReply"
    data-xf-init="attachment-manager quick-reply{{ ($xf.visitor.isShownCaptcha() AND !$isPreRegReply) ? ' guest-captcha' : '' }}"
    data-message-container="div[data-type='post'] .js-replyNewMessageContainer">

    <xf:js src="xf/message.js" min="1" />

    <div class="block-container">
      <div class="block-body">
        <xf:macro template="quick_reply_macros" name="body"
          arg-message="{$thread.draft_reply.message}"
          arg-attachmentData="{$attachmentData}"
          arg-forceHash="{$thread.draft_reply.attachment_hash}"
          arg-messageSelector=".js-post"
          arg-multiQuoteHref="{{ link('threads/multi-quote', $thread) }}"
          arg-multiQuoteStorageKey="multiQuoteThread"
          arg-lastDate="{$lastPost.post_date}"
          arg-lastKnownDate="{$thread.last_post_date}"
          arg-loadExtra="{$isSimpleDateDisplay}"
          arg-showGuestControls="{{ !$isPreRegReply }}"
          arg-previewUrl="{{ link('threads/reply-preview', $thread) }}"/>
      </div>
    </div>
  </xf:form>
</xf:if>

<xf:widgetpos id="thread_view_below_quick_reply" context-thread="{$thread}" />
<xf:extension name="below_quick_reply"></xf:extension>

<div class="blockMessage blockMessage--none">
  <xf:macro template="share_page_macros" name="buttons" arg-iconic="{{ true }}" arg-label="{{ phrase('share:') }}" />
</div>

<xf:extension name="below_share"></xf:extension>

<xf:macro name="thread_status" arg-thread="!" arg-wrapperClass="">
  <xf:if contentcheck="true">
    <div class="{$wrapperClass}">
      <dl class="blockStatus">
        <dt>{{ phrase('status') }}</dt>
        <xf:contentcheck>
          <xf:if is="$thread.discussion_state == 'deleted'">
            <dd class="blockStatus-message blockStatus-message--deleted">
              <xf:macro template="deletion_macros" name="notice" arg-log="{$thread.DeletionLog}" />
            </dd>
          <xf:elseif is="$thread.discussion_state == 'moderated'" />
            <dd class="blockStatus-message blockStatus-message--moderated">
              {{ phrase('awaiting_approval_before_being_displayed_publicly') }}
            </dd>
          </xf:if>
          <xf:if is="!$thread.discussion_open">
            <dd class="blockStatus-message blockStatus-message--locked">
              {{ phrase('not_open_for_further_replies') }}
            </dd>
          </xf:if>
        </xf:contentcheck>
      </dl>
    </div>
  </xf:if>
</xf:macro>

<xf:macro name="thread_custom_fields_status" arg-thread="!" arg-forum="!" arg-wrapperClass="">
  <div class="{$wrapperClass} js-threadStatusField"><xf:trim>
    <xf:if contentcheck="true">
      <div class="blockStatus blockStatus--info">
        <xf:contentcheck>
          <xf:macro template="custom_fields_macros" name="custom_fields_view"
            arg-type="threads"
            arg-group="thread_status"
            arg-onlyInclude="{$forum.field_cache}"
            arg-set="{$thread.custom_fields}"
            arg-wrapperClass="blockStatus-message" />
        </xf:contentcheck>
      </div>
    </xf:if>
  </xf:trim></div>
</xf:macro>

<xf:widgetpos id="thread_view_sidebar" context-thread="{$thread}" position="sidebar" />
Trong template của bạn bị trùng lặp đoạn mã
Mã:
<xf:description meta="false">
  <ul class="listInline listInline--bullet">
và chính đoạn mã dưới đây gây ra lỗi:
Mã:
<xf:description meta="false">
  <span>{{ prefix('thread', $thread) }}</span>
  <ul class="listInline listInline--bullet">
 

BANHGAO

Thượng Đế
Tham gia
31/05/2021
Bài viết
25
Được Like
1
Trong template của bạn bị trùng lặp đoạn mã
Mã:
<xf:description meta="false">
  <ul class="listInline listInline--bullet">
và chính đoạn mã dưới đây gây ra lỗi:
Mã:
<xf:description meta="false">
  <span>{{ prefix('thread', $thread) }}</span>
  <ul class="listInline listInline--bullet">
tks anh
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hosting Giá rẻ

hosting free
hosting free
Top Bottom