Hướng dẫn Elasticsearch 6 Installation on CentOS 7 - Cài đặt Elasticsearch 6 trên CentOS 7

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Elasticsearch 6 Installation on CentOS 7 - Cài đặt Elasticsearch 6 trên CentOS 7

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thiết lập Elasticsearch trên Red Hat/CentOS 6 64bit dựa trên distribution.

1. Xác minh Java: Java là yêu cầu chính để cài đặt Elasticsearch. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt Java trên hệ thống.
Mã:
java -version

Nếu chưa cài đặt Java trên hệ thống, hãy sử dụng một trong các đoạn code sau để cài đặt trước.

Cài đặt Java Runtime 1.8
Mã:
yum install java-1.8.0

Hoặc nếu bạn cần một java compiler và các công cụ phát triển khác:
Mã:
yum install java-1.8.0-openjdk-devel

2. Tải Elasticsearch

Tải và cài đặt public signing key:
Mã:
rpm --import https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

Tạo một tệp có tên elasticsearch.repo trong thư mục /etc/yum.repos.d/ cho các bản phân phối dựa trên RedHat. Thêm thông tin sau vào thư mục /etc/yum.repos.d/ trong tệp có suffix .repo, ví dụ: elasticsearch.repo
Mã:
[elasticsearch-6.x]
name=Elasticsearch repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md

Và repository của bạn đã sẵn sàng để sử dụng. Bạn có thể cài đặt nó với:
Mã:
yum install elasticsearch

Chạy Elasticsearch với systemd, Để cấu hình Elasticsearch bắt đầu tự động khi hệ thống khởi động, hãy chạy các lệnh sau:
Mã:
sudo /bin/systemctl daemon-reload
sudo /bin/systemctl enable elasticsearch.service

Elasticsearch có thể được bắt đầu và dừng lại như sau:
Mã:
sudo systemctl start elasticsearch.service
sudo systemctl stop elasticsearch.service

Kiểm tra tình trạng nếu elasticsearch hoạt động:
Mã:
service elasticsearch status

Nâng cấp | Elasticsearch:
Mã:
yum update

Gỡ bỏ elsticsearch trên CentOS 7
Mã:
yum remove elasticsearch

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom