Hướng dẫn Elasticsearch 6 Installation on CentOS 7 - Cài đặt Elasticsearch 6 trên CentOS 7

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Elasticsearch 6 Installation on CentOS 7 - Cài đặt Elasticsearch 6 trên CentOS 7

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thiết lập Elasticsearch trên Red Hat/CentOS 6 64bit dựa trên distribution.

1. Xác minh Java: Java là yêu cầu chính để cài đặt Elasticsearch. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt Java trên hệ thống.
Mã:
java -version

Nếu chưa cài đặt Java trên hệ thống, hãy sử dụng một trong các đoạn code sau để cài đặt trước.

Cài đặt Java Runtime 1.8
Mã:
yum install java-1.8.0

Hoặc nếu bạn cần một java compiler và các công cụ phát triển khác:
Mã:
yum install java-1.8.0-openjdk-devel

2. Tải Elasticsearch

Tải và cài đặt public signing key:
Mã:
rpm --import https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

Tạo một tệp có tên elasticsearch.repo trong thư mục /etc/yum.repos.d/ cho các bản phân phối dựa trên RedHat. Thêm thông tin sau vào thư mục /etc/yum.repos.d/ trong tệp có suffix .repo, ví dụ: elasticsearch.repo
Mã:
[elasticsearch-6.x]
name=Elasticsearch repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md

Và repository của bạn đã sẵn sàng để sử dụng. Bạn có thể cài đặt nó với:
Mã:
yum install elasticsearch

Chạy Elasticsearch với systemd, Để cấu hình Elasticsearch bắt đầu tự động khi hệ thống khởi động, hãy chạy các lệnh sau:
Mã:
sudo /bin/systemctl daemon-reload
sudo /bin/systemctl enable elasticsearch.service

Elasticsearch có thể được bắt đầu và dừng lại như sau:
Mã:
sudo systemctl start elasticsearch.service
sudo systemctl stop elasticsearch.service

Kiểm tra tình trạng nếu elasticsearch hoạt động:
Mã:
service elasticsearch status

Nâng cấp | Elasticsearch:
Mã:
yum update

Gỡ bỏ elsticsearch trên CentOS 7
Mã:
yum remove elasticsearch

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top