Khái niệm chung

Display order (Thứ tự hiển thị)

Display order (Thứ tự hiển thị) là một khái niệm được sử dụng rộng rãi trong XenForo.

Nó cho phép các item được đặt theo thứ tự liên quan đến nhau, được thay đổi nhanh chóng và dễ dàng.

Hệ thống được dựa trên mỗi item có giá trị thứ tự hiển thị, đó là một số nguyên tùy ý. Các item có số cao hơn được hiển thị sau các item có số thấp hơn, như được hiển thị trong ví dụ này, trong đó thứ tự hiển thị của item được hiển thị trong dấu ngoặc đơn:

 • Blue (5)
 • Purple (7)
 • Red (29)
 • Green (1578)

Display order (Thứ tự hiển thị) chỉ áp dụng cho các item có cùng một item gốc (hoặc không). Nếu một item là một item con của một item khác, item đó sẽ chỉ bị ảnh hưởng bởi thứ tự hiển thị của các sibling children của nó, chứ không phải bởi các giá trị thứ tự hiển thị của parent, hoặc con của một parent khác.

Dưới đây là một ví dụ khác cho thấy điều này, với một danh sách các item parent, mỗi item đều có các item con riêng của chúng. Một lần nữa, giá trị thứ tự hiển thị được hiển thị trong dấu ngoặc đơn:

 • Colors (1000)
  • Blue (5)
  • Purple (7)
  • Red (29)
  • Green (1578)
 • Animals (2000)
  • Badger (100)
  • Hedgehog (101)
  • Otter (102)
 • Fast food (10000)
  • Hamburger (30)
  • Hot dog (50)
  • Fried chicken (75)

Trong ví dụ này, các item cấp cao nhất (Colors, Animals và Fast food) được sắp xếp theo giá trị thứ tự hiển thị của 1000, 2000 và 10000. Những điều này hoàn toàn độc lập với các giá trị của các item con của chúng, chỉ liên quan đến sibling của chúng. Mã màu giúp minh họa các giá trị thứ tự hiển thị tương đối.

Criteria (Tiêu chí)

Nhiều hệ thống trong XenForo cho phép bạn áp dụng tiêu chí cho dù một item có hiển thị hay không.

Các tiêu chí này cũng có thể được sử dụng để tinh chỉnh các quy trình tìm kiếm.

Việc sử dụng tiêu chí rất nhiều, nhưng bạn rất có thể sẽ sử dụng chúng khi tìm kiếm control panel cho người dùng hoặc xác định thời điểm Notices nên được hiển thị.

User criteria (Tiêu chí người dùng)

Các tiêu chí này lấy từ thông tin về người dùng và bao gồm những thứ như là thành viên của một nhóm người dùng nhất định hoặc có tên người dùng chứa văn bản cụ thể.

Nhiều tiêu chí trong số này có dạng 'Người dùng có một cái gì đó', và thường kết hợp với điều ngược lại 'Người dùng không có một cái gì đó'.

User field criteria (Trường tiêu chí người dùng)

Tương tự như tiêu chí người dùng, các tùy chọn này tham chiếu đến các trường người dùng tùy chỉnh đã được administrator trang web xác định.

Tùy chọn tiêu chí sẽ phù hợp với từng loại trường người dùng đã được xác định, ví dụ: nếu trường người dùng chứa văn bản, tùy chọn tiêu chí sẽ là Field contains text trong khi trong trường hợp trường người dùng là tùy chọn nhiều lựa chọn, tiêu chí sẽ cho phép bạn chỉ định một hoặc nhiều tùy chọn có sẵn.

Page criteria (Trang tiêu chí)

Trang tiêu chí nhiều hơn về môi trường hiện tại, chẳng hạn như ngày giờ hiện tại hoặc khu vực của trang web mà người dùng đang duyệt.

Nó cũng chứa một tiêu chí rất hữu ích có thể xác định liệu người dùng có đến trang web của bạn từ công cụ tìm kiếm hay không.

Filtering (Lọc)

Hầu như tất cả danh sách dữ liệu trong admin control panel đều bao gồm một tiện ích Filter (Lọc).

Nhập một đoạn văn bản vào hộp lọc sẽ ngay lập tức lọc danh sách các item để chỉ hiển thị những item có tiêu đề hoặc mô tả chứa văn bản trong bộ lọc của bạn.

Bạn có thể chọn thêm tùy chọn Prefix (Tiền tố), sẽ giới hạn kết quả cho những item có tiêu đề hoặc mô tả bắt đầu với văn bản trong bộ lọc.

Cuối cùng, có một điều khiển hủy bỏ, điều này sẽ xóa văn bản lọc và đặt lại tùy chọn prefix (tiền tố), trả lại danh sách của bạn về trạng thái chưa được lọc.