Threads

Threads là nơi nội dung diễn đàn chính của bạn được đăng. Mỗi chủ đề sẽ được tạo trong một forum cụ thể, mặc dù chúng có thể được Moderator di chuyển nếu cần.

Theo cách đơn giản nhất, một chủ đề được tạo bởi người dùng có tiêu đề và văn bản sẽ tạo thành bài viết đầu tiên. Tất cả các tin nhắn trả lời sẽ bao gồm văn bản bổ sung (không có ticket). Tuy nhiên, có nhiều cách khác nhau để thêm cấu trúc và chức năng bổ sung vào chủ đề.

Prefixes (Tiền tố)

Tiền tố chủ đề cho phép bạn áp dụng các tùy chọn được xác định trước cho từng chủ đề riêng lẻ được hiển thị trước tiêu đề của chủ đề. Văn bản này có thể được tạo kiểu theo nhiều cách khác nhau để cho phép người dùng dễ dàng xác định các nhóm chủ đề dựa trên tiền tố của họ.

Tiền tố chủ đề có thể được thiết lập trong control panel tại Applications > Thread Prefixes.

Khi xem diễn đàn, người dùng có thể lọc dựa trên các tiền tố riêng lẻ. Điều này làm cho chúng rất mạnh mẽ và có thể thực hiện nhiều vai trò. Ví dụ, trên cộng đồng XenForo, chúng tôi sử dụng tiền tố cho:

  • Cho phép người dùng chọn phiên bản liên quan đến câu hỏi của họ.
  • Để theo dõi trạng thái báo cáo lỗi và đề xuất.
  • Cho phép người dùng chọn loại tài nguyên họ đang tìm kiếm (add-on, style, v.v...).

Tiền tố cơ bản là một phần tiêu đề của chủ đề. Nó sẽ được hiển thị với tiêu đề trong hầu như tất cả các ngữ cảnh và sẽ được các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục.

Một chủ đề chỉ có thể có một tiền tố bất kỳ.

Khi cấu hình một tiền tố chủ đề, bạn có thể kiểm soát ai có thể sử dụng nó và nơi nó có thể được sử dụng.

  1. Nếu bạn chọn các nhóm cụ thể trong tùy chọn Usable by User Groups, thì chỉ người dùng là thành viên của bất kỳ nhóm nào được chọn mới có thể tạo một chủ đề với tiền tố này.
  2. Tiền tố sẽ chỉ có thể sử dụng được trong các diễn đàn được chọn trong tùy chọn Applicable Forums.

Trình nhập nguồn cấp dữ liệu RSS

Trình nhập nguồn cấp dữ liệu RSS cho phép bạn tự động tạo chủ đề bằng cách nhập nội dung của nguồn cấp dữ liệu RSS. Điều này có thể giúp tạo nội dung mới để thảo luận trên trang web của bạn.

Trình nhập nguồn cấp dữ liệu RSS có thể được thiết lập thông qua Applications > Registered Feeds.

Cảnh báo

Trước khi nhập nội dung từ bất kỳ nguồn cấp dữ liệu RSS nào, vui lòng đảm bảo rằng bạn có quyền xuất bản nội dung. Bạn có thể chỉ muốn sử dụng các nguồn cấp dữ liệu bao gồm một đoạn nội dung nhỏ có liên quan.

Khi tạo nguồn cấp dữ liệu, bạn phải chọn diễn đàn mà chủ đề sẽ được đăng và người dùng sẽ tạo chủ đề đó. Nếu bạn chọn tùy chọn khách, tên được liên kết với chủ đề sẽ là giá trị tác giả được cung cấp bởi nguồn cấp dữ liệu.

Tùy chọn điều khiển Message Template cho biết nội dung của nguồn cấp dữ liệu sẽ được định dạng trong chủ đề. Bất kỳ mã thông báo trình giữ chỗ nào được sử dụng trong tùy chọn này sẽ được thay thế bằng các giá trị từ nguồn cấp dữ liệu trước khi đăng.

Cập nhật hàng loạt

Đôi khi, bạn có thể cần phải thực hiện cùng một hành động đối với một số lượng lớn các chủ đề. Ví dụ, bạn có thể muốn di chuyển một số lượng lớn các chủ đề đến một diễn đàn khác hoặc xóa tất cả các chủ đề được bắt đầu bởi một người dùng. Để thực hiện việc này nhanh chóng, bạn có thể sử dụng hệ thống Applications > Batch Update Threads.

Khi nhập hệ thống này, trước tiên bạn phải xác định tiêu chí cho các chủ đề bạn muốn thực hiện hành động. Nếu bạn muốn lọc các chủ đề này theo cách thủ công, trên màn hình tiếp theo, hãy nhấp vào "View or filter matches". Khi bạn đã chọn chủ đề mình muốn, nhấp vào "Batch Update Selected".

Một khi bạn có các chủ đề bạn muốn chọn, bạn có thể chọn hành động bạn muốn thực hiện. Điều này bao gồm di chuyển các chủ đề, thiết lập một tiền tố, và xóa các chủ đề. Khi bạn có (các) hành động mà bạn muốn chọn, bấm vào nút thích hợp và các thay đổi sẽ được áp dụng ngay lập tức. Tùy thuộc vào số lượng chủ đề bạn đang cập nhật và hành động được thực hiện, việc này có thể mất một chút thời gian để thực thi.

Chú thích

"Delete Threads" đề cập đến việc xóa cứng các chủ đề đã so khớp và xóa chúng khỏi cơ sở dữ liệu. Điều này không thể được hoàn tác!