XenForo Enhanced Search

XenForo Enhanced Search là một add-on thay thế cho hệ thống tìm kiếm tích hợp vào XenForo và được xây dựng để tận dụng Elasticsearch cung cấp hệ thống tìm kiếm hoạt động tốt hơn và linh hoạt hơn cho XenForo. Nó có thể mua trực tiếp từ XenForo.com.

Chú thích

XenForo Enhanced Search yêu cầu Elasticsearch 2.0 hoặc mới hơn. Hầu hết các shared hosting sẽ không có cài đặt này và do đó XenForo Enhanced Search sẽ không thể sử dụng được. Vui lòng kiểm tra với máy chủ của bạn nếu bạn không chắc chắn.

Cài đặt, nâng cấp & gỡ cài đặt

Enhanced Search theo hệ thống đóng gói và phương pháp đóng gói XenForo tiêu chuẩn. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn đầy đủ cho các hành động này trong phần add-on.

Cấu hình

Sau khi cài đặt, XenForo Enhanced Search được định cấu hình thông qua Options > Enhanced Search trong admin control panel.

Ban đầu, bạn sẽ cần phải nhập các chi tiết của máy chủ Elasticsearch của bạn. Khi bạn đã nhập chi tiết Elasticsearch, bạn sẽ có thể định cấu hình các phần tử về index của mình:

  • Stop words: Stop words cho phép bạn kiểm soát xem có bất kỳ từ nào không được đưa vào index hay không. Điều này có thể làm giảm kích thước của index.
  • Word stemming: nếu được bật, điều này có thể cải thiện kết quả bằng cách xem xét các dạng khác nhau của từ gốc giống hệt nhau. Ví dụ: tìm kiếm "tests" cũng sẽ phù hợp "test", "testing" và "tested".
  • Accent removal and character simplification: nếu được bật, dấu trọng âm và các ký tự khác sẽ được đơn giản hóa trước khi index. Điều này có thể cải thiện kết quả bằng cách cho phép bạn kết hợp một từ (chẳng hạn như esta/está), bất kể bài đăng hoặc tìm kiếm có bao gồm dấu.

Chú thích

Khi index đã được tạo, bạn phải xây dựng lại search index trong control panel cho tất cả các tài liệu hiện có được tìm thấy. Nếu bạn thay đổi cấu hình index sau này, bạn sẽ cần phải xây dựng lại search index.