XenForo Resource Manager

XenForo Resource Manager là một add-on cho phép bạn quản lý các tài nguyên như tệp và hướng dẫn hoặc nội dung giống như bài viết khác dọc theo diễn đàn bình thường của bạn. Mục đích là cho phép nội dung như các tệp được liệt kê với trọng tâm là nội dung ban đầu thay vì thảo luận xung quanh nội dung đó. Nó có thể mua trực tiếp từ XenForo.com.

Cài đặt, nâng cấp & gỡ cài đặt

Resource Manager theo hệ thống đóng gói và phương pháp đóng gói XenForo tiêu chuẩn. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn đầy đủ cho các hành động này trong phần add-on.

Sau khi cài đặt, bạn có thể truy cập Resource Manager thông qua phần Resources trong front end và admin control panel.

Chuyên mục Resource

Resources sẽ được đặt vào các chuyên mục riêng lẻ được sắp xếp thành một cây. Về vấn đề này, chúng rất giống với node tree.

Mỗi chuyên mục có thể kiểm soát các loại tài nguyên được thêm vào chuyên mục đó thông qua tùy chọn Allowed resource types. Nếu một chuyên mục có bất kỳ chuyên mục con nào, tài nguyên của chúng sẽ được liệt kê khi xem chuyên mục gốc. Để tạo chuyên mục chỉ được sử dụng để tổ chức các chuyên mục khác, hãy bỏ chọn tất cả Allowed resource types từ nó.

Bất cứ khi nào một tài nguyên được đăng vào một chuyên mục, một chủ đề có thể tự động được tạo ra trong một diễn đàn được chỉ định. Điều này cho phép thảo luận riêng cho từng tài nguyên. Nếu tùy chọn Automatically create thread in forum được cấu hình, tài nguyên sẽ liên kết đến chủ đề thảo luận và chủ đề thảo luận sẽ liên kết ngược với tài nguyên có liên quan. Nếu giá trị này thay đổi, giá trị này sẽ không áp dụng cho bất kỳ tài nguyên hiện có nào.

Tiền tố Resource

Chức năng tiền tố Resource giống hệt với tiền tố chủ đề. Điều này có thể được sử dụng để cho phép tổ chức bổ sung mà không cần tạo thêm chuyên mục. Thêm chi tiết có sẵn trong phần thread prefixes.

Trường Resource

Trường tài nguyên tùy chỉnh cho phép bạn xác định các trường có cấu trúc bổ sung để người dùng điền vào khi tạo chủ đề.

Trường Resource có thể được hiển thị ở một trong nhiều vị trí:

  1. Above Resource Description: trực tiếp trước mô tả tài nguyên.
  2. Below Resource Description: ngay sau mô tả tài nguyên.
  3. Extra Information Tab: trên một tab riêng biệt có tên Extra. Tất cả các trường được đặt thành giá trị này sẽ được hiển thị trên tab này.
  4. Own Tab: trên tab riêng của nó, được đặt tên theo tên trường. Điều này hữu ích nếu bạn có trường tùy chỉnh nơi người dùng có khả năng nhập nhiều nội dung (chẳng hạn như trong FAQ).

Permissions (Quyền)

Resource Manager thêm một số quyền mới. Khi được cài đặt, mặc định được chọn dựa trên các quyền hiện có. Tuy nhiên, bạn nên xác nhận rằng các quyền đó đáp ứng nhu cầu của bạn và Moderator của bạn có quyền bạn muốn.

Options (Tùy chọn)

Các tùy chọn Resource Manager có thể được tìm thấy trong nhóm tùy chọn XenForo Resource Manager.