XenForo Media Gallery

XenForo Media Gallery là một add-on cho phép bạn và người dùng của bạn tạo các thư viện hình ảnh, video và âm thanh trong diễn đàn của bạn, được sắp xếp thành các chuyên mục do Administrator xác định hoặc các album do người dùng tạo. Nó có thể trực tiếp mua từ XenForo.com.

Cài đặt, nâng cấp & gỡ cài đặt

Media Gallery theo hệ thống đóng gói và phương pháp đóng gói XenForo tiêu chuẩn. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn đầy đủ cho các hành động này trong phần add-on.

Sau khi cài đặt, bạn có thể truy cập Media Gallery qua phần Media trong front end và admin control panel.

Media categories (Chuyên mục Media)

Media sẽ được đặt vào các chuyên mục riêng lẻ được sắp xếp thành một cây. Về vấn đề này, chúng rất giống với node tree.

Media fields (Trường Media)

Trường media tùy chỉnh cho phép bạn xác định các trường có cấu trúc bổ sung để người dùng điền vào khi tạo chủ đề.

Media fields (Trường Media) có thể được hiển thị ở một trong nhiều vị trí:

  1. Below Media: điều này sẽ được hiển thị bên dưới media.
  2. Below Information: trong sidebar media view, tại tab "Information".
  3. Extra Information Tab: trong tab "Extra Information" mới bên cạnh tab "Information".
  4. Extra Tab: trong tab riêng của nó, sử dụng tên của trường tùy chỉnh làm tiêu đề của tab.

Permissions (Quyền)

Media Gallery thêm một số quyền mới. Khi được cài đặt, mặc định được chọn dựa trên các quyền hiện có. Tuy nhiên, bạn nên xác nhận rằng các quyền đó đáp ứng nhu cầu của bạn và Moderator của bạn có quyền bạn muốn.

Options (Tùy chọn)

Các tùy chọn Media Gallery có thể được tìm thấy trong nhóm tùy chọn XenForo Media Gallery.