Users

Có thể cho rằng phần quan trọng nhất của diễn đàn là cơ sở người dùng của nó. XenForo chứa một loạt các công cụ quản lý người dùng trong phần Users của admin control panel.

Phần này bao gồm các tính năng phức tạp hơn có liên quan đến người dùng trong XenForo.

Tùy chỉnh người dùng

Custom user fields (Trường người dùng tùy chỉnh)

Custom user fields (Trường người dùng tùy chỉnh) cho phép bạn xác định thông tin hoặc tùy chọn bổ sung mà bạn muốn thu thập từ người dùng. Các giá trị này có thể được hiển thị với các thông báo hoặc trong các cấu hình, được sử dụng cho dữ liệu nội bộ hoặc thậm chí thay đổi các hành vi trong XenForo thông qua các thay đổi template.

Khi tạo một trường, có một số tùy chọn bạn có thể kiểm soát. Trước tiên, bạn phải chọn một ID cho trường. Đây là cách trường sẽ được giới thiệu trong nội bộ và chỉ có thể chứa các ký tự chữ và số. Sau khi thiết lập, nó không thể thay đổi. Đối với một số chức năng trường tùy chỉnh nâng cao hơn, bạn sẽ cần phải biết ID này.

Mỗi trường sẽ gần như rơi vào một trong hai loại:

  • Text fields - các trường này là biểu mẫu tự do và người dùng có thể nhập bất kỳ giá trị nào họ thích. Bạn có nhiều tùy chọn khác nhau để kiểm soát loại nội dung chính xác mà trường cho phép (một dòng, nhiều dòng, văn bản đa dạng thức) và các tùy chọn xác thực khác nhau để cung cấp một số quyền kiểm soát đối với những gì người dùng nhập.
  • Choice fields - với các trường này, người dùng sẽ chọn từ danh sách tùy chọn được xác định trước. Mỗi tùy chọn bạn xác định sẽ bao gồm một giá trị và một thành phần văn bản. Giá trị là những gì được lưu trữ nội bộ cho trường (và chỉ có thể sử dụng ký tự chữ và số), trong khi văn bản là nội dung sẽ được hiển thị cho người dùng cuối.

Ngoài ra, có các tùy chọn áp dụng cho tất cả các trường. Chúng bao gồm các điều khiển về cách trường có thể chỉnh sửa và vị trí được hiển thị.

Đối với các hành động nâng cao, bạn có thể truy cập các trường trong templates thông qua {$visitor.customFields.fieldId}. Điều này có thể được sử dụng kết hợp với các điều kiện template để thay đổi đầu ra dựa trên giá trị trường tùy chỉnh của người dùng. Lưu ý rằng ví dụ này đang truy cập vào giá trị từ các trường tùy chỉnh của khách truy cập hiện tại. Một biến khác có thể cần được sử dụng để truy cập, ví dụ, người dùng đã đăng một thông điệp cụ thể.

Trophies (Danh hiệu)

Trophies (Danh hiệu) cho phép bạn xác định các ngưỡng và tiêu chí nhất định khi người dùng được tặng một danh hiệu và các điểm liên quan. Những người kiếm điểm danh hiệu hàng đầu sau đó được hiển thị trong danh sách thành viên đáng chú ý.

Khi xác định một danh hiệu, bạn sẽ chỉ định số điểm đáng giá và tiêu chí cần thiết để nhận nó. Khi người dùng đáp ứng các tiêu chí đó, nó sẽ được tự động trao tặng. Lưu ý rằng sau khi được tặng, một danh hiệu sẽ không bị thu hồi, ngay cả khi người dùng không còn đáp ứng tiêu chí nữa.

Xóa một danh hiệu sẽ xóa các điểm khỏi bất kỳ người dùng nào đã nhận được.

Nếu bạn không muốn sử dụng Trophies (Danh hiệu), bạn có thể vô hiệu hóa chúng bằng cách sử dụng tùy chọn ở cuối danh sách danh hiệu.

User title ladder(Tiêu đề cấp bậc người dùng)

User title ladder(Tiêu đề cấp bậc người dùng) cho phép bạn xác định tiến trình cho tiêu đề được hiển thị bên dưới tên của người dùng trong bài đăng của họ, trên tiểu sử của họ và ở các vị trí khác. Bạn có thể thiết lập các cấp bậc dựa trên số lượng bài viết mà người dùng đã đăng, lượt thích họ đã nhận được hay điểm danh hiệu họ đã được trao. Khi các giá trị này tăng lên, người dùng sẽ nhận được một tiêu đề khác từ các cấp bậc.

Chú thích

User title ladder(Tiêu đề cấp bậc người dùng) chỉ được sử dụng nếu người dùng không có tiêu đề người dùng tùy chỉnh được chỉ định trong tiểu sử hoặc tạo kiểu trong nhóm người dùng hiển thị của họ. Chúng sẽ được ưu tiên nếu được chỉ định.

Khi tiêu đề của người dùng đến từ các cấp bậc, tiêu đề của họ sẽ là giá trị cao nhất trên cấp bậc dưới giá trị của họ cho trường đã chọn. Ví dụ: nếu bạn đã nhập tiêu đề cho các cấp bậc là 0, 50 và 100 bài viết và người dùng đã đăng 80 bài viết thì họ sẽ nhận được tiêu đề của cấp bậc 50 bài viết.

Để đảm bảo rằng tất cả người dùng đều nhận được tiêu đề, chúng tôi khuyên bạn nên chỉ định tiêu đề có giá trị tối thiểu là 0, tuy nhiên điều này không bắt buộc.

Nâng cấp người dùng

Nâng cấp người dùng là một trong các tùy chọn kiếm tiền được bao gồm trong XenForo. Hệ thống này cho phép người dùng của bạn mua quyền truy cập hoặc truy cập vào các tính năng bổ sung trên diễn đàn của bạn.

Điều này được giải thích chi tiết hơn trong phần kiếm tiền.

Kỷ luật người dùng

Việc thực thi các quy tắc cho trang web của bạn là một phần quan trọng trong việc chạy một diễn đàn. XenForo hỗ trợ cả phương pháp tiếp cận gia tăng và tuyệt đối để xử lý và kỷ luật người dùng.

Cảnh báo

Cảnh báo cho phép bạn và Moderator của bạn thêm điểm cảnh báo cho người dùng khi họ vi phạm các quy tắc. Những điểm này sau đó có thể được kết nối với các hành động áp dụng các hạn chế hoặc lệnh cấm dựa trên số điểm cảnh báo mà người dùng có.

Hệ thống cảnh báo bao gồm hai phần: Cảnh báo và hành động cảnh báo.

Trong control panel, bạn có thể xác định trước cảnh báo rằng Moderator của bạn có thể áp dụng cho người dùng. Đối với mỗi cảnh báo, bạn sẽ xác định những thứ như:

  • Tiêu đề, sẽ được hiển thị cho Moderator xem danh sách cảnh báo mà người dùng đã nhận được
  • Số điểm mặc định mà cảnh báo có giá trị
  • Thời gian mặc định cho đến khi các điểm hết hạn (và không còn được tính)
  • Bạn muốn thêm người dùng vào bất kỳ nhóm người dùng nào trong khi cảnh báo này chưa hết hạn
  • Và cài đặt cuộc trò chuyện mặc định để thông báo cho người dùng rằng họ đã nhận được cảnh báo

Chú thích

Khi người dùng được cảnh báo, họ sẽ chỉ được thông báo nếu Moderator chọn để gửi cho người dùng cuộc trò chuyện trong khi áp dụng cảnh báo.

Cảnh báo sẽ được Moderator áp dụng bằng cách nhấp vào liên kết Warn trên nội dung cụ thể hoặc bằng cách áp dụng cảnh báo trực tiếp thông qua hồ sơ của người dùng. Nếu cảnh báo được áp dụng cho nội dung cụ thể, Moderator có thể để lại thông báo cảnh báo công khai để cho người khác biết rằng nội dung không phù hợp.

Moderator có thể xem lịch sử cảnh báo của người dùng thông qua hồ sơ của họ. Điều này sẽ hiển thị tổng số điểm cảnh báo hiện tại và tổng số cảnh báo mà họ nhận được, bất kể cảnh báo đó đã hết hạn hay chưa. Mỗi cảnh báo có thể được nhấp để nhận thêm thông tin về cảnh báo hoặc để đi đến nội dung liên quan.

Thành phần thứ hai của hệ thống cảnh báo là các hành động cảnh báo. Điều này cho phép bạn xác định các hành động cụ thể để thực hiện dựa trên số điểm cảnh báo mà người dùng nhận được. Những hành động này bao gồm cấm, không chấp nhận hoặc thêm các nhóm người dùng bổ sung. Nếu bạn chọn thêm người dùng vào các nhóm bổ sung, thông thường bạn sẽ xóa quyền; trong trường hợp này, bạn sẽ muốn xác định quyền sử dụng tùy chọn Never.

Mỗi hành động cảnh báo sẽ được áp dụng trong một khoảng thời gian cụ thể. Đây sẽ là một khoảng thời gian rõ ràng (thậm chí là vĩnh viễn) hoặc trong khi tổng số điểm cảnh báo mà người dùng có vượt quá ngưỡng điểm cho hành động cảnh báo. Các cài đặt này cho phép bạn áp dụng các hạn chế bằng cách sử dụng một số cách tiếp cận:

  • Bạn có thể áp dụng các hạn chế trong một khoảng thời gian ngắn trong khi sử dụng thời gian hết hạn dài trên cảnh báo. Khi người dùng nhận được cảnh báo, tổng số điểm của họ sẽ có xu hướng tích luỹ và bạn có thể áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt hơn ở ngưỡng điểm cao hơn.
  • Bạn có thể áp dụng các hạn chế trên ngưỡng điểm, mặc dù thường với thời gian hết hạn ngắn hơn. Điều này có nghĩa là cảnh báo tiếp theo sẽ gây ra các hạn chế được áp dụng lâu hơn.

Chú thích

Các hành động cảnh báo chỉ được áp dụng khi vượt qua ngưỡng điểm. Nếu bạn xác định hành động cảnh báo mới (hoặc thay đổi ngưỡng điểm của hiện tại), người dùng đã có nhiều hơn số điểm đó sẽ không có hành động được áp dụng cho đến khi số điểm của họ giảm xuống dưới ngưỡng và sau đó tăng lên trên ngưỡng đó một lần nữa.

Cấm người dùng

Như một khu nghỉ mát cuối cùng cho hầu hết các tình huống kỷ luật, bạn có thể cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn một người dùng khỏi trang web của mình. Người dùng bị cấm sẽ nhận được thông báo lỗi trên mỗi trang của diễn đàn XenForo của bạn, cho biết họ bị cấm và nếu có liên quan, chi tiết về thời điểm lệnh cấm sẽ được dỡ bỏ và lý do cấm.

Người dùng bị cấm không được bao gồm trong số lượng thành viên và không hiển thị trong danh sách thành viên hoặc tìm kiếm. Ngoài ra, các trang hồ sơ của người dùng bị cấm chỉ có thể truy cập được bởi Administrator.

Theo mặc định, không có dấu hiệu nào cho thấy thành viên đã bị cấm. Nếu muốn, một nhóm người dùng có thể được tạo riêng cho mục đích này, với ưu tiên kiểu dáng hiển thị thích hợp được đặt để đảm bảo nó ghi đè bất kỳ nhóm nào khác mà người dùng là thành viên. Để bật tính năng này, hãy xác định nhóm và định cấu hình tùy chọn Add user group on ban khi cần.

Ngoài ra, các dải IP cụ thể có thể bị cấm. Các IP bị cấm sẽ không thể truy cập bất kỳ trang nào trong diễn đàn XenForo của bạn.

Không khuyến khích người dùng

Đôi khi, cấm một người có thể không hoàn toàn hiệu quả. Với thiết kế của trình duyệt, thật dễ dàng cho người dùng có vấn đề đăng ký tài khoản mới. Không khuyến khích làm cho việc sử dụng trang web chậm và khó chịu cho người dùng có vấn đề, do đó cuối cùng họ sẽ bỏ cuộc và rời đi.

Người dùng có thể không được khuyến khích bằng cách chỉnh sửa người dùng trong control panel và bật tùy chọn Discouraged. Hành vi của hệ thống Discouragement có thể được kiểm soát bởi tùy chọn trong nhóm User Discouragement and Discipline.

Ngoài ra, các dải IP cụ thể có thể không được khuyến khích. Điều này giúp đảm bảo rằng hành vi được duy trì ngay cả khi người dùng được nhắm mục tiêu không đăng nhập.